Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Poradca junior/senior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci národného projektu "Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov" - Vranov nad Topľou

Číslo výberového konania:  VKP BDPII 33/2024

Názov projektu: Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

Kód projektu: 401405DVN5                                                                                                                     

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme  - poradca junior/senior pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov“ 

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – do 31.12.2024, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu, max. do 30.11.2026)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny; oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Vranov nad Topľou

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu a priznaného osobného príplatku (spolu od 1500 Eur).

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie psychologického poradenstva nadmerne zadlženým osobám v procese riešenia ich životnej situácie. Podpora je poskytovaná i v oblasti ekonomickej a právnej a psychológ pracuje  v tíme s ekonómom a právnikom.

Oblasti psychologického poradenstva sú najmä:

 • identifikácia príčin, postojov, prístupu a porozumeniu klienta k existujúcemu problému zadĺženia a motivácii riešiť daný problém,
 • psychologická podpora zameraná na sebapoznanie dlžníka, hľadanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a efektívnych stratégií riešenia jeho situácie a stavu (riešenie stresu, sebaľútosti, nedostatočnej sebadôvery, straty sebaúcty,  pocitu viny, strachu, úzkosti, skrývania problému, sociálneho vyčlenenia, psycho - somatických príznakov, podpora motivácie pre liečbu psychických porúch a pod.),
 • krízová intervencia: akútna pomoc pre klienta v kríze z dôvodu prežívanej záťaže v súvislosti s dlhom vznikajúcim náhlou životnou zmenou (nečakané extrémne výdavky súvisiace s chorobou, nedávna strata podstatnej časti príjmu zo zamestnania, finančná kríza spojená s rozvodom či separáciou a pod.),
 • individuálne odporúčania pre ďalší postup a liečbu (napr. pri zadlžení spôsobenom závislosťami) a objasnenie možností ďalšej odbornej pomoci špecialistami,
 • možná základná psychodiagnostika klienta (nie je kľúčová činnosť, psychodiagnostika môže byť zameraná na „screening“ aktuálneho stavu klienta, analýzu potenciálnych príčin správania, prípadne pre poradenstvo v oblasti hľadania práce a pod.)
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva - (ekonomicko-finančné a právne poradenstvo), najmä podpora pre hľadanie funkčných stratégií pre riešenie situácie klienta s ohľadom na jeho aktuálny stav a potenciál pre zmenu.

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia (jednoodborová psychológia)

Iné ako psychologické vzdelanie II. stupňa nie je akceptované (andragogika, soc. práca, absolvovanie predmetu psychológia v rámci vysokoškolského štúdia  a pod. nie sú zodpovedajúce vzdelanie).

Prax: 

Pozícia poradca junior: 1 rok relevantnej praxe (psychologické a sociálne poradenstvo)

Pozícia poradca senior: 3 roky relevantnej praxe (psychologické a sociálne poradenstvo)

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Záujem a potenciál pre poradenskú prácu (najmä na riešenie zamerané prístupy): výborné komunikačné a sociálne zručnosti, asertivita, empatia,  schopnosť udržania hranice pri práci s klientom, schopnosť odosobniť sa od riešených problémov klienta, dobrá schopnosť samostatného rozhodovania a ochota preberať zodpovednosť, schopnosť tímovej spolupráce a komunikácie, schopnosť zvládať  zvýšenú záťaž a využívanie vhodných stratégií riešenia záťaže.

Psychológ absolvuje vzdelávanie v oblasti psychologického poradenstva pre dlžníkov, základy v oblasti ekonómie a práva potrebné pre jeho činnosť, počas výkonu práce má podporu formou peer skupiny, priebežného vzdelávania a supervízie. Pozícia vhodná i pre absolventov s krátkou praxou avšak záujmom o poradenskú psychológiu.

 

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

 

Informácie o projekte: www.pomahamedlznikom.sk

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ján Láska

Telefón:  02/204 55 807

E-mail: jan.laska@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 23.07.2024.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 08.07.2024

Tlačiť