Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec poradenského front a back office v rámci Národného projektu „Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov“

Číslo výberového konania:  VKP BDP2 10/2024

Názov projektu: Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov

Kód projektu: 401405DVN5                                                                                                                     

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme  - zamestnanec  poradenského front a back office  v rámci Národného projektu „Bezplatné poradenské činnosti v oblasti riadenia dlhov“ 

Počet voľných miest: 1 (doba určitá do 31.12.2024 – zástup počas materskej dovolenky, otcovskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, maximálne po dobu trvania projektu do 30.11.2026)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny; oddelenie bezplatného dlhového poradenstva

Miesto výkonu práce: Partizánske

Platová trieda: 5, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat pozostáva z tarifného platu a priznaného osobného príplatku (spolu od 1400 Eur).

Forma realizácie výberového konania: online video pohovor

Hlavné úlohy: 

Činnosť poradcu front a back office je zameraná na poskytovanie komplexnej administratívnej podpory pre bezplatné dlhové poradenstvo. Jeho úlohou bude zbierať, spracovávať, ukladať do registratúry a archivovať dokumentáciu spojenú s bezplatným dlhovým poradenstvom. Analýzou požiadaviek a problémov klientov obracajúcich sa na dlhové poradne písomne (listom alebo emailom) resp. telefonicky bude identifikovať potrebu osobného stretnutia a stanovenia termínov pre dlhových poradcov. Jednou z úloh je aj spracovávanie štandardných odpovedí pre klientov.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • výkon činností v rámci hlavnej aktivity projektu zameraných na administratívnu činnosť,
 • spracovávanie podkladov do dochádzkového systému,
 • vedenie administratívnej agendy úseku,
 • dohľad nad procesom uchovávania relevantných dokumentov (archivácia),
 • spolupráca s jednotlivými organizačnými zložkami Ústredia PSVR,
 • vypracovanie podkladov pre nadriadeného a spravovanie jeho kalendára,
 • organizácia stretnutí pracovných skupín a tímov,
 • príprava rokovaní (po technickej stránke) a porád (koordinácia priestorov, vykonávanie reprezentačných záležitostí),
 • zabezpečovanie pracovných ciest a ubytovania,
 • zabezpečovanie kontinuálnej spolupráce a poskytovania výmeny informácií medzi jednotlivými úsekmi v organizácii,
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (právne, ekonomické a psychologické poradenstvo).

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: stredoškolské vzdelanie s maturitou

Prax: prax v administratívnych činnostiach výhodou

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: výborné komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž,  schopnosť rýchlo sa učiť nové veci, všeobecný rozhľad a orientácia v problematike ekonomiky, práva a psychológie, pokročilosť v práci s informačnými technológiami, systematický a štruktúrovaný prístup k práci.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Vyhláška č. 106/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“),
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informácie o projekte: www.pomahamedlznikom.sk

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Bajzíková

Telefón:  02/20455805

E-mail:   veronika.bajzikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

                                      

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miesta výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu  a profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 20.02.2024.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 12.02.2024
Dátum aktualizácie: 19.02.2024

Tlačiť