Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce - lektor/lektorka - Vzdelávanie v oblasti špecifických (psychologických, fiziologických a sociálnych) potrieb detí v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:   VKPD 12/2022

Názov projektu: Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

ITMS projektu: ITMS2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2023

Funkcia:  zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor/lektorka – Vzdelávanie v oblasti špecifických (psychologických, fyziologických a sociálnych) potrieb detí, v rámci NP DEI NS III, aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilostí odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.14 Vzdelávanie v oblasti špecifických (psychologických, fyziologických a sociálnych) potrieb detí. 

Organizačný útvar:

Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sekcia rodiny. 

Počet voľných miest: max. 6

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 130 hodín/max. 6 lektorov spolu/projekt, počas realizácie NP DEI NS III.

Termín predpokladaného začiatku vykonávania práce je 02/2023.

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Osoba zodpovedná za rozpočet: PaedDr. Katarína Lakatoš

Hlavné úlohy

Vytvorenie a realizácia jednej zo vzdelávacích aktivít v rámci NP DEI NS III pre zamestnancov a zamestnankyne Centier pre deti a rodiny (profesionálnych rodičov a vychovávateľov a vychovávateľky) v záujme skvalitnenia starostlivosti profesionálnych rodičov a vychovávateľov i vychovávateliek o deti.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:

 1. stupeň VŠ vzdelania v  spoločenských a behaviorálnych vedách alebo učiteľstve, vychovávateľstve a pedagogických vedách alebo zdravotníctve, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ; najmenej 3 roky praxe v predmetnej oblasti.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Powerpoint, na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti:

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:          

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 15.12.2022.

 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo emailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt prosím uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 15.11.2022

Tlačiť