Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec na dohodu o vykonaní práce - lektor/lektorka - vzdelávanie v programe "Sociálna diagnostika" v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

VKPD 6/2021

Kraj: Bratislavský

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKPD 6/2021

Názov projektu: „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

ITMS projektu: ITMS2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2022

Funkcia:  zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ (ďalej len: „NP DEI NS III“), kód ITMS 2014+: 312041T237, Operačný program Ľudské zdroje: lektor/lektorka - Vzdelávanie v programe „Sociálna diagnostika“, v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III (ďalej len: „NP DEI NS III“), ITMS kód: 2014+: 312041T237 Operačného programu Ľudské zdroje, aktivita 1 Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5 Podpora prehlbovania znalostí a spôsobilostí odborných zamestnancov/zamestnankýň v oblasti práce s dieťaťom a jeho rodinou, 1.5.15 Vzdelávanie v programe „Sociálna diagnostika“.

Organizačný útvar: Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Sekcia rodiny.

Počet voľných miest: max 10

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 552 hodín/max. 10 lektorov spolu/projekt, počas realizácie NP DEI NS III.

Termín predpokladaného začiatku vykonávania práce je 02/2022.

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR

Osoba zodpovedná za rozpočet: Mgr. Barbora Prokopová

Hlavné úlohy:  Realizácia vzdelávacích aktivít v rámci NP DEI NS III v súlade s vytvoreným programom Sociálna diagnostika pre zamestnancov a zamestnankyne Centier pre deti a rodiny v pozícii sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v záujme podpory skvalitnenia odborných činností a zefektívnenia práce s dieťaťom a jeho rodinou.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača:

II. stupeň VŠ vzdelania v  spoločenských a behaviorálnych vedách alebo učiteľstve, vychovávateľstve a pedagogických vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, najmenej 3 roky praxe v predmetnej oblasti.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Powerpoint, na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti:

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:           

Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón:  02/204 55 797

E-mail:  juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:             

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 30.11.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 13.10.2021
Dátum aktualizácie: 10.11.2021