Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - personálny asistent projektového manažéra v rámci národného projektu "Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

VKPD 11/2022

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKPD 11/2022

Názov projektu: „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“

ITMS projektu: ITMS 2014+:312041T237

Doba trvania projektu: 30.11.2023

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti „NP DEI NS III“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - personálny asistent projektového manažéra (asistent pre personálne zabezpečenie projektu)

Organizačný útvar: Osobný úrad, Odbor personálny

Počet voľných miest: 1, (doba určitá do trvania projektu 30.11.2023)

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Osoba zodpovedná za rozpočet projektu: PaedDr. Katarína Lakatoš

Hlavné úlohy: zabezpečovanie personálnej agendy v rámci NP DEI NS III, za ktorú je zodpovedný organizačný útvar:

 • koordinovanie a riadenie nahlasovania voľných pracovných miest, príprava a realizácia výberových konaní na voľné miesta zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu,
 • vypracovávanie, zmeny a ukončovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre zamestnancov v rámci projektu,
 • vypracovávanie, zmeny a ukončovanie pracovných zmlúv pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu a príloh v zmysle platnej legislatívy,
 • sledovanie, spracovávanie a kontrola dochádzky a pracovných výkazov zamestnancov v rámci projektu,
 • komunikácia a spolupráca so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami - prihlasovanie, zmeny a odhlasovanie zamestnancov v registri poistencov, odstraňovanie chýb,
 • spracovávanie a príprava podkladov pre výplaty platov a odmien za vykonanú prácu,
 • súvisiace administratívne práce (písanie listov a oznámení, kopírovanie materiálov),
 • organizačné činnosti (písomná, telefonická a e-mailová komunikácia v rámci implementácie projektu), 
 • spracovávanie podkladov k zúčtovávaniu výdavkov projektu,
 • spolupráca pri implementácii národného projektu v oblasti personalistiky s Úradmi PSVR, ako aj s ostatnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR.

Platová trieda: 7, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

Prax: v oblasti personálnej práce je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov: č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Kontaktná osoba: Mgr. Juliana Tekáčová

Telefón: 02/204 557 97

E-mail: juliana.tekacova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Osobný úrad, Odbor personálny

Špitálska 8 

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • motivačný list,
 • kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii, čestnom vyhlásení o bezúhonnosti, profesijnom štruktúrovanom životopise Europass.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 23.11.2022

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo e-mailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 14.11.2022

Tlačiť