Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Konzultant oddelenia Národnej linky na pomoc deťom v ohrození v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím" VKP PODPN 3/2022-zastupovanie počas MD, rodičovskej dovolenky

VKP PODPN 3/2022

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Číslo výberového konania: VKP PODPN 3/2022

 

Názov projektu: „Podpora ochrany detí pred násilím“

ITMS projektu: ITMS 2014+: 312041M679

Doba trvania projektu: 30.11.2022, s možným predĺžením projektu do 10/2023

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - konzultant oddelenia Národnej linky na pomoc deťom v ohrození v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“

Organizačný útvar: Sekcia  rodiny, oddelenie národnej linky na pomoc deťom v ohrození

Počet voľných miest:  1 (doba určitá - zastupovanie zamestnanca, ktorý je na materskej, rodičovskej dovolenke, do 30.11.2022, s možným predĺžením do 10/2023)

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Osoba zodpovedná za rozpočet projektu: Mgr. Mária Turi Nagyová

Platová trieda: 8, podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná zložka mzdy sa navyšuje o osobný príplatok a ďalšie príplatky súvisiace s nepretržitou prevádzkou.

Úlohou konzultanta je najmä: 

 • posilňovať psychickú integritu dieťaťa, podporovať rozvoj jeho psychických síl a autenticity jeho osobnosti prostredníctvom dištančného poradenstva,
 • vykonávať krízovú intervenciu prostredníctvom opatrení v zmysle zákona o SPODaSK,
 • viesť potrebnú dokumentáciu a spracovávať štatistiky,
 • pri dobrovoľnom identifikovaní dieťaťa a podozrení, že na dieťati je alebo bolo páchané násilie, resp. pri ohrození dieťaťa venovať dieťaťu potrebnú pozornosť, odbornú pomoc a zaistiť bezodkladne pre dieťa náležitú pomoc,
 • podieľať sa na tvorbe metodiky a postupov pri vyhodnocovaní miery ohrozenia dieťaťa, ustálených postupov pri realizácii dištančného poradenstva a následných postupov pre využívanie nástrojov pomoci,
 • realizovať ďalšie nadväzné opatrenia na ochranu detí pred násilím v on-line priestore alebo násilím súvisiacim s kyberpriestorom,
 • podieľať sa na vypracovaní strategických materiálov na ochranu detí v on-line priestore,
 • aktívne sa podieľať na skúmaní a analyzovaní rizík v on-line prostredí vrátane depistáže.

  

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ II. stupňa v odbore sociálnych vied, výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo psychológie

Požadovaná prax: prax je len výhodou

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie ukrajinského alebo maďarského alebo rómskeho jazyka

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

Iné predpoklady: zdravotná spôsobilosť na prácu v noci podľa § 41 zákona č. 311/2001 Z. z. (vyšetrenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci bude požadované iba u úspešného uchádzača pred vznikom pracovného pomeru)

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: empatia, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať pod tlakom či stresom.

Požadované odborné znalosti a zručnosti: Základná orientácia v právnych predpisoch: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch), zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, Základná orientácia v problematike násilia na deťoch.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Šoltésová

Telefón: 00421 220455 966

E-mail: jana.soltesova@upsvr.gov.sk

 

 

Adresa zamestnávateľa:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska č. 8

812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise;

 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 31.08.2022 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2022
Dátum aktualizácie: 01.08.2022

Tlačiť