Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Koordinátor ROPO II v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

Číslo výberového konania: VKP ROPOII 12/2024

Názov projektu: Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny (ROPOII)

Kód projektu: 401405DVK1

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – koordinátor ROPO II  v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

Počet voľných miest: 1 (doba určitá do 31.12.2024)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie rodinného poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Nevädzová 5, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Vykonávanie odborných metodických, koordinačných a podporných činností pri implementácii Národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny".

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • koordinácia a podpora činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu;
 • vytváranie podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu;
 • sledovanie vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu;
 • spracovávanie podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu;
 • prípravu obsahu informačných materiálov o realizácii národného projektu;
 • propagáciu, informovanie a zabezpečovanie publicity o realizácii národného projektu;
 • ďalšie práce spojené s implementáciou národného projektu
 • spoluprácu so subjektmi zapojenými do implementácie národného projektu, oboznamovanie subjektov o priebehu realizácie aktivít národného projektu a o jeho zmenách v rámci vecnej príslušnosti, koordinácia spolupráce medzi subjektmi zapojenými do realizácie projektu,
 • predkladanie podporných dokladov za účelom kontroly projektovému tímu,
 • zabezpečovanie prenájmov priestorov a ich vybavenia pre ROPO II
 • koordinovanie stretnutí v rámci implementácie projektu, spracovanie materiálov a úloh vyplývajúcich z pracovných stretnutí,
 • zabezpečenie podkladov pre kontrolné subjekty vykonávajúce kontrolnú činnosť implementácie projektu
 • evidenciu projektovej dokumentácie,
 • plnenie povinností zamestnanca v zmysle § 81 zákonníka práce a plnenie povinností ustanovených § 8 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • účasť sa na pracovných cestách podľa potrieb zamestnávateľa aj mimo miesta výkonu práce či bydliska zamestnanca v súlade s interným predpisom zamestnávateľa,
 • spolupráca s organizačnými útvarmi zamestnávateľa,
 • výkon správy písomností, ktoré pochádzajú z vykonávaných činností na pracovnom mieste v organizačnom útvare, v IS DMS,
 • typovanie údajov do príslušných IS úradu,
 • priebežné sledovanie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem súvisiacich s pracovnou činnosťou,
 • dodržiavanie mlčanlivosti vo veciach pracovného charakteru,
 • plnenie ďalších úloh súvisiacich s dojednaným druhom práce a činnosťou oddelenia podľa pokynov priameho nadriadeného.      

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: 

Odporúčaná odborná prax 5 rokov

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť samostatného rozhodovania, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, tímová práca.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť Štandardov rodinných poradní

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu.
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN (1948)
 • Dohovor o právach dieťaťa (1989)
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z. z.)

 

Doplňujúce odborné znalosti:

Znalosť zákonov:

 • Zákon NR SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Hladíková, MBA

Telefón:  02/20455891

E-mail:   veronika.hladikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                           Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 24.04.2024

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa poštou alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný/online pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

  

Dátum vytvorenia stránky: 17.04.2024
Dátum aktualizácie: 18.04.2024

Tlačiť