Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Manažér metodického riadenia - pre iných/é poradcov/poradkyne rodinnej poradne v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

Číslo výberového konania: VKP ROPOII 17/2024

Názov projektu: Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny (ROPOII)

Kód projektu: 401405DVK1

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér metodického riadenia - pre iných/é poradcov/poradkyne rodinnej poradne v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – do 31.12.2024 , s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie rodinného poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Nevädzová 5, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Vykonávanie odborných metodických, koordinačných a podporných činností pri implementácii Národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“.

 

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • metodické vedenie a podpora iných druhov poradenstva poskytovaného v podmienkach rodinných poradní,
 • poskytovanie metodických konzultácií poradcom rodinných poradní,
 • navrhovanie a vypracovávanie interných noriem za účelom usmernenia a odporúčania postupov v oblasti výkonu poradenskej činnosti rodinných poradní,
 • vypracovávanie odborných materiálov na základe aktuálnych odborných poznatkov v súlade s potrebami poradcov, ktorí vykonávajú poradenskú činnosť s klientmi v rámci rodinných poradní,
 • spoluprácu so subjektmi zapojenými do implementácie národného projektu, oboznamovanie subjektov o priebehu realizácie aktivít národného projektu a o jeho zmenách v rámci vecnej príslušnosti, koordinácia spolupráce medzi subjektmi zapojenými do realizácie projektu,
 • koordinovanie a organizovanie stretnutí v rámci implementácie projektu, spracovanie materiálov a úloh vyplývajúcich z pracovných stretnutí,
 • spracovanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o priebehu realizácie aktivít národného projektu,
 • prípravu a zabezpečenie podkladov pre kontrolné subjekty vykonávajúce kontrolnú činnosť implementácie projektu vrátane účasti na výkone kontrolnej činnosti v mieste jej výkonu,
 • prípravu a spracovanie podkladov pre verejné obstarávania do podania požiadavky na zabezpečenie verejného obstarávania,
 • participáciu na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • evidenciu projektovej dokumentácie,
 • priebežné a záverečné hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov z výstupov poradenstva v rámci implementácie národného projektu,
 • rozpracovanie jednotlivých vzdelávacích a tréningových aktivít na celoštátne úrovni,
 • tvorba vzdelávacích preventívnych programov a tréningových aktivít zameraných na predchádzanie vzniku, opakovaniu alebo nárastu krízových situácií v živote jednotlivca, páru alebo rodiny alebo zamedzenie ich prehlbovaniu,
 • koordinácia činnosti multidisciplinárneho tímu Rodinnej poradne participujúceho na tvorbe vzdelávacích preventívnych programov a tréningových aktivít v oblasti ochrany duševného zdravia,
 • sieťovanie odborníkov a inštitúcií pôsobiacich v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva zameraného na ochranu duševného zdravia a vytváranie partnerstiev na regionálnej úrovni,
 • vykonávanie analýz a evaluácia vzdelávacích preventívnych programov a tréningových aktivít realizovaných na regionálnej úrovni t.j. v danom územnom obvode,
 • plnenie povinností zamestnanca v zmysle § 81 zákonníka práce a plnenie povinností ustanovených § 8 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • plnenie ďalších pokynov a úloh súvisiacich najmä s tvorbou, koordináciou a realizáciou vzdelávacích preventívnych programov a tréningových aktivít predovšetkým na regionálnej úrovni v rámci preventívnej a osvetovej činnosti Rodinnej poradne podľa pokynov nadriadeného,
 • účasť sa na pracovných cestách podľa potrieb zamestnávateľa aj mimo miesta výkonu práce či bydliska zamestnanca v súlade s interným predpisom zamestnávateľa,
 • plnenie ďalších pokynov a úloh súvisiacich najmä s tvorbou, koordináciou a realizáciou vzdelávacích preventívnych programov a tréningových aktivít predovšetkým na regionálnej úrovni v rámci preventívnej a osvetovej činnosti Rodinnej poradne podľa pokynov nadriadeného,
 • spolupráca s organizačnými útvarmi zamestnávateľa,
 • výkon správy písomností, ktoré pochádzajú z vykonávaných činností na pracovnom mieste v organizačnom útvare, v IS DMS,
 • typovanie údajov do príslušných IS úradu,
 • priebežné sledovanie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem súvisiacich s pracovnou činnosťou,
 • dodržiavanie mlčanlivosti vo veciach pracovného charakteru,
 • plnenie ďalších úloh súvisiacich s dojednaným druhom práce a činnosťou oddelenia podľa pokynov priameho nadriadeného.   

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore právo.

Prax: 

Odporúčaná odborná prax 5 rokov (právne poradenstvo),

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace schopnosti, schopnosť samostatného rozhodovania, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, tímová práca.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť Štandardov rodinných poradní

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu.
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN (1948)
 • Dohovor o právach dieťaťa (1989)
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z. z.)

Doplňujúce odborné znalosti:

Znalosť zákonov:

 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Bezpečnostný projekt organizácie (vypracovaný technikom BOZP)
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Hladíková, MBA

Telefón:  02/20455891

E-mail:   veronika.hladikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                           Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 14.6.2024.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa poštou alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 06.06.2024
Dátum aktualizácie: 07.06.2024

Tlačiť