Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradensko-psychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny" – vedúci zamestnanec

Číslo výberového konania: VKP ROPOII 18/2024

Názov projektu: Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny (ROPOII)

Kód projektu: 401405DVK1

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - manažér metodického riadenia v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradensko-psychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny" – vedúci zamestnanec

Počet voľných miest: 1 (doba určitá do 31.12.2024, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie rodinného poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Nevädzová 5, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Vykonávanie činností zameraných na implementáciu Národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

 

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • riadenie a koordináciu činností zamestnancov oddelenia rodinného poradenstva a rodinných poradní,
 • účasť na analýze, úprave a implementácii Štandardov rodinných poradní v rodinných poradniach a zabezpečenie poskytnutia súčinnosti pri ich monitorovaní,
 • zabezpečenie súladu činností rodinných poradní so Štandardami rodinných poradní,
 • navrhovanie a vypracovávanie interných noriem za účelom usmernenia a odporúčania postupov v oblasti výkonu poradenskej činnosti rodinných poradní,
 • koordinácia vypracovávania odborných materiálov na základe aktuálnych odborných poznatkov v súlade s potrebami poradcov, ktorí vykonávajú poradenskú činnosť s klientmi v rámci dlhových poradní,
 • prípravu a pripomienkovanie zmlúv v rámci implementácie národného projektu,
 • sledovanie implementácie aktivít národného projektu v rámci vecnej príslušnosti,
 • kontrola výstupov projektových aktivít, dodržiavanie časového harmonogramu aktivít v rámci vecnej príslušnosti,
 • spoluprácu so subjektmi zapojenými do implementácie národného projektu, oboznamovanie subjektov o priebehu realizácie aktivít národného projektu a o jeho zmenách v rámci vecnej príslušnosti, koordinácia spolupráce medzi subjektmi zapojenými do realizácie projektu,
 • koordinovanie a organizovanie stretnutí v rámci implementácie projektu, zabezpečenie spracovania materiálov a úloh vyplývajúcich z pracovných stretnutí,
 • spracovanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o priebehu realizácie aktivít národného projektu,
 • fyzickú kontrolu realizácie aktivít národného projektu z pohľadu vecného odboru, kontrolu správnosti a kompletnosti všetkých podporných dokladov národného projektu, spracovanie podkladov súvisiacich s úhradou výdavkov za aktivity projektu,
 • zabezpečenie prípravy podkladov pre kontrolné subjekty vykonávajúce kontrolnú činnosť implementácie projektu vrátane účasti na výkone kontrolnej činnosti v mieste jej výkonu,
 • prípravu a spracovanie podkladov pre verejné obstarávania do podania požiadavky na zabezpečenie verejného obstarávania,
 • participáciu na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • evidenciu projektovej dokumentácie,
 • priebežné a záverečné hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov z výstupov poradenstva v rámci implementácie národného projektu,

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: 

Odporúčaná odborná prax 5 rokov (psychologické, sociálne a podobné poradenstvo),

3 roky riadiacej praxe výhodou,

Jazykové znalosti: znalosť cudzieho jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace schopnosti, schopnosť samostatného rozhodovania, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, tímová práca, dobrá orientácia v problematike všetkých pokrývaných oblastí (psychologické, sociálne, prípadne poradenstvo v právnych problémoch alebo iné druhy odborného poradenstva)

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť Štandardov rodinných poradní

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu.

 

Doplňujúce odborné znalosti:

Znalosť zákonov:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN (1948)
 • Dohovor o právach dieťaťa (1989)
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z. z.)
 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Bezpečnostný projekt organizácie (vypracovaný technikom BOZP)
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Hladíková, MBA

Telefón:  02/20455891

E-mail:   veronika.hladikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                           Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 30.6.2024.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa poštou alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

 

V Bratislave, dňa 24.6.2024 

Dátum vytvorenia stránky: 24.06.2024

Tlačiť