Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Odborný/á zamestnanec/zamestnankyňa rodinnej poradne – sociálny/a pracovník/pracovníčka v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

Číslo výberového konania: VKP ROPOII 19/2024

Názov projektu: Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny (ROPOII)

Kód projektu: 401405DVK1

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - odborný/á zamestnanec/zamestnankyňa rodinnej poradne – sociálny/a pracovník/pracovníčka v rámci národného projektu „Rodinné poradne II. – rozvoj poskytovania poradenskopsychologických služieb pre jednotlivcov, páry a rodiny“

Počet voľných miest: 1 (doba určitá do 31.12.2024, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie rodinného poradenstva

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Župné nám. 5-6, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. 

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • Poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia a poskytovanie relevantných informácií pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, párom alebo rodinou.
 • Posúdenie povahy sociálneho problému jednotlivca, páru alebo rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia daného problému, v prípade potreby poskytnutie odporúčania a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
 • Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva v oblasti riešenie vzťahových problémov v rodine.
 • Realizácia terénnej sociálnej práce, t. j. poskytovanie poradenských služieb v prirodzenom sociálnom prostredí klienta najmä v prípade, ak rodina a jej členovia nemôžu navštíviť ROPO.
 • Koučing.
 • Poradenstvo rodinám so skúsenosťou a domácim násilím.
 • Poradenstvo rodinám v krízovej životnej situácii.
 • Pri riešení problémov a náročných situácií v osobnostnom a rodinnom živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátane preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti.
 • Pri vzniku alebo pretrvávaní problémov v spolunažívaní v rodine – manželia, partneri, rodičia a deti.
 • Pri vzniku sociálnej udalosti v rodine alebo v živote jednotlivca či páru (úmrtie blízkej osoby, rozvod, rozchod partnerov, opustenie rodiny, strata zamestnania, závažné ochorenie člena rodiny alebo partnera, strata bývania).
 • Pri vzniku sociálnej patológie s dopadom na kvalitu života členov rodiny, páru, jednotlivca (alkoholizmus, látková alebo nelátková závislosť, zadlženosť, neplatičstvo, dlhodobá nezamestnanosť, zanedbávanie starostlivosti o zverenú osobu, záškoláctvo školopovinných detí, násilie v rodine, vo vzťahu).
 • Pomoc a poradenstvo v oblasti poskytovania sociálnych služieb pri odkázanosti občana na pomoc inej fyzickej osoby, seniorom, ťažko zdravotne postihnutým osobám, rodinám s deťmi.
 • Pomoc a poradenstvo pri uplatnení nároku na dávky sociálneho zabezpečenia, štátne sociálne dávky a dávky sociálnej pomoci.
 • Pomoc a poradenstvo pri uplatnení nároku na kompenzačné príspevky a pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.
 • Realizuje sociálnu diagnostiku, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce (pozorovanie, anamnestický rozhovor, analýza príčin vzniku sociálneho problému).
 • Príprava a vedenie skupiny za účelom prípravy podrobného plánu poradenskej práce s klientom/klientmi (napr. skupiny osôb – rodičia a blízke osoby dieťaťa, pár, členovia rodiny a medzigeneračné vzťahy...).
 • Tvorba a realizácia vzdelávacích preventívnych programov a tréningových aktivít v rámci činnosti ROPO.
 • Tvorba a realizácia vzdelávacích preventívnych programov a tréningových aktivít na celoštátnej úrovni v rámci osvetovej činnosti (napr. semináre, preventívne programy, prednášky, besedy pre školy, záujmové združenia, konferencie).
 • Realizácia preventívnych aktivít v rámci plánu prevencie ROPO.
 • Poradenstvo pri riešení sociálno-ekonomických problémov rodín.
 • Spolupráca s organizačnými útvarmi zamestnávateľa.
 • Výkon správy písomností, ktoré pochádzajú z vykonávaných činností na pracovnom mieste v organizačnom útvare, v IS DMS.
 • Typovanie údajov do príslušných IS úradu.
 • Priebežné sledovanie a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem súvisiacich s pracovnou činnosťou.
 • Dodržiavanie mlčanlivosti vo veciach pracovného charakteru.
 • Plnenie ďalších úloh súvisiacich s dojednaným druhom práce a činnosťou oddelenia podľa pokynov priameho nadriadeného.                                                                     

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v odbore sociálna práca, resp. v zmysle ustanovení Zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prax: 

Odporúčaná odborná prax 5 rokov (sociálne poradenstvo v zameraní na prácu s rodinou),

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť samostatného rozhodovania, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, tímová práca.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť Štandardov rodinných poradní

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu.
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN (1948)
 • Dohovor o právach dieťaťa (1989)
 • Európska sociálna charta (1961) a jej revízia (1996)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2010)
 • Charta základných práv Európskej únie (2007)
 • Ústava SR (zákon č. 460/1992 Z. z.)

 

Doplňujúce odborné znalosti:

Znalosť zákonov:

 • Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v ZNP
 • Zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Veronika Hladíková, MBA

Telefón:  02/20455891

E-mail:   veronika.hladikova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                           Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 30.06.2024

V určenom termíne ich zasielajte na adresu zamestnávateľa poštou alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný/online pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 24.06.2024

Tlačiť