Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Poradca pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

VKP BDP 12/2021

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP BDP 12/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme  - poradca pre oblasť psychologického poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 7 (od 01.09.2021 na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu do 31.10.2023)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie Bezplatné dlhové poradenstvo

Miesto výkonu práce:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice (1 miesto)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nitra (1 miesto)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trenčín (1 miesto)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnava (1 miesto)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad (1 miesto)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina (1 miesto)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica (1 miesto)

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie psychologického poradenstva nadmerne zadlženým osobám. Psychologické poradenstvo sa zameriava na pomoc v oblasti správania sa klientov v krízových situáciách, kedy sa správanie a osobnosť jedinca menia, hrozí sociálne vylúčenie. Vznikajú závislosti, emočné a kognitívne poruchy, stres, pocit hanby, viny, ľútosti, strata hrdosti, frustrácia, skrývanie problému, pocit úzkosti, únava, poruchy libida. Primárne sa rieši psychologický aspekt, nakoľko je dôležité aby klient pochopil svoj problém tak, aby bol ochotný pristúpiť aj k ekonomickému a právnemu riešeniu.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • identifikáciu postoja a prístupu klienta k existujúcemu problému zadlženia (zistenie miery uvedomovania jeho situácie a jej dôsledkov, chápe jej hĺbku a je psychicky nastavený vyrovnať sa s problémom a riešiť ho),
 • psychodiagnostiku klienta zameranú na aktuálny stav a analýzu potenciálnych príčin správania, ktoré viedlo k súčasnému stavu, osobnostnej štruktúre a prípadnej psychopatológie,
 • krízovú intervenciu: akútna pomoc pre klienta v kríze/traumatizovaného klienta z dôvodu prežívanej záťaže v súvislosti s dlhom vznikajúcim náhlou životnou zmenou (nečakané extrémne výdavky súvisiace s chorobou, nedávna strata podstatnej časti príjmu zo zamestnania, finančná kríza spojená s rozvodom či separáciou),
 • psychologické poradenstvo a psychologickú podporu zamerané na sebapoznanie dlžníka, porozumenie vlastnej motivácii, príčinám správania sa, hľadanie a posilňovanie vnútorných zdrojov a efektívnych stratégií riešenia jeho situácie a stavu (riešenie stresu, sebaľútosti, nedostatočnej sebadôvery, straty sebaúcty, strachu, úzkosti, skrývania problému, sociálneho vyčlenenia a pod.),
 • individuálne odporúčania pre ďalší postup a liečbu (napr. pri zadlžení spôsobenom závislosťami) a objasnenie možností ďalšej odbornej pomoci špecialistami,
 • psychologickú analýzu príčin nadmerného zadlženia,
 • určenie priorít pomoci klientovi a stanovenie ďalšieho postupu a priebehu poradenstva,
 • spolupráca s klientom na redukcii, resp. úplnej eliminácii nadmerného zadlženia z psychologického hľadiska,
 • návrh preventívnych krokov a opatrení vedúcich k eliminácii zadlženia klienta v budúcnosti,
 • motivovanie a stimulovanie dlžníka,
 • nabádanie k zmene správania a postoja ku klientovej situácií (vyhýbanie sa faktorom/spúšťačom stresových situácií, zmena sociálneho vnímania a správania sa, vyššej opatrnosti a sporeniu),
 • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (ekonomicko-finančné a právne poradenstvo).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax:  3 roky relevantnej praxe (psychologické a sociálne poradenstvo)

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Powerpoint , Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované odborné znalosti:  

znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších  predpisov,
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Andrea Beňová

E-mail:   andrea.benova@upsvr.gov.sk

 

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miesta výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 20.06.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 10.06.2021

Tlačiť