Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Asistent finančného manažéra (účtovník) v rámci národného projektu ,,NP Chyť sa svojej šance“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 35/2022

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu ,,NP Chyť sa svojej šance“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – asistent finančného manažéra (účtovník).

Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor finančný, oddelenie účtovníctva a výkazníctva

Počet voľných miest: 1   (doba určitá, max. do 29.2.2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Miesto výkonu práce: Župné námestie 5-6, Bratislava

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou národného projektu NP Chyť sa svojej šance“, za ktoré je zodpovedná sekcia ekonomiky - odbor finančný – oddelenie účtovníctva a výkazníctva

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • v spolupráci s manažérom riadenia výdavkov odsúhlasuje mesačné zúčtovanie platieb ESF   s účtovným stavom,
 • mesačne vyhotovuje výkazy o plnení rozpočtu za projekt,
 • eviduje došlé faktúry a platobné poukazy v účtovníckom programe,
 • kontroluje formálnu správnosť a komplexnosť predpísaných náležitostí dodávateľských faktúr,
 • v termíne splatnosti vykonáva úhrady faktúr a platobných poukazov prostredníctvom štátnej pokladnice,
 • kontroluje vykonané úhrady vo väzbe na bankový výpis,
 • predkladá kópie výpisov z účtov za národné projekty manažérovi riadenia výdavkov,
 • spracováva a predkladá príslušnú podpornú dokumentáciu potrebnú k zúčtovaniu projektu ostatným organizačným zložkám,
 • spracováva a kontroluje mesačnú uzávierku za projekt,
 • v účtovnom software nahráva a aktualizuje rozpočty projektu,
 • vykonáva refundáciu výdavkov za projekt na základe rozpočtových opatrení,
 • vysporadúva nezrovnalosti za projekt,
 • vybavuje bežnú korešpondenciu týkajúcu sa projektu,
 • vykonáva samostatné odborné, koncepčné a metodické činnosti zabezpečujúce finančnú realizáciu NP,
 • metodicky usmerňuje a komunikuje s príslušnými organizačnými útvarmi ústredia v súvislosti s finančným riadením NP,
 • spracováva podklady a podporné dokumenty za účelom úhrady výdavkov,
 • zabezpečuje administratívne práce súvisiace s finančným riadením NP (písanie listov, scanovanie, kopírovanie materiálov, ukladanie dokumentov),
 • spolupracuje s príslušným zamestnancom, ktorý zabezpečuje jeho zastupiteľnosť,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho zamestnanca,
 • zúčastňuje sa pracovných porád, školení v súvislosti s financovaním projektu,
 • pripravuje podklady k pracovným poradám a školeniam.

   POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

   Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské II. stupňa

   Prax: výhodou je prax v predmetnej oblasti

   Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou

   Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni

   Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž

   Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci

   Kontakt pre poskytnutie informácií: 

   Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

   Telefón: 02/204 55 974

   E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

   Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska č. 8,    

                                                812 67 Bratislava

   Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

   • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
   • motivačný list;
   • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
   • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
   • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
   • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

   Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 19.07.2022

   V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.    

   Dátum vytvorenia stránky: 12.07.2022

   Tlačiť