Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

asistent manažéra projektu - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 25/2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“ – asistent manažéra projektu

Počet voľných miest:  1 (doba určitá – na 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu realizácie národného projektu, predpokladaný nástup je 01.02. 2018 do 30.11.2022)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Organizačný  útvar:     sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“, za ktoré je zodpovedná sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Asistent manažéra projektu vykonáva najmä nasledovné činnosti:

 • podieľa sa na riadení činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu,
 • podieľa sa na vytváraní podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole a efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov národného projektu ( plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečenie a kontrola aktivity projektu),
 • podieľa sa na komplexnej príprave procesov na priebežné monitorovanie aktivít národného projektu,
 • podieľa sa na kontrole vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
 • podieľa sa na spracovávaní a kontrole podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu, na vykonávaní základnej finančnej kontroly,
 • zabezpečuje plnenie povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu;
 • zabezpečuje mesačné spracovávanie monitorovacích údajov (merateľných ukazovateľov) k Žiadosti o platbu;
 • zabezpečuje vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • zabezpečuje spracovávanie monitorovacích správ a za ich predkladanie na Riadiaci orgán;

Platová trieda: 9, funkčný plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 01.01.2019

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: preukázateľná prax v rámci projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 25.01.2019.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť