Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Asistent projektového manažéra Národného projektu „Cesta na trh práce - 3“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Číslo výberového konania:   VKP 4/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – asistent projektového manažéra Národného projektu „Cesta na trh práce - 3“

Počet voľných miest:  1 (doba určitá – 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu, max. do  31.12.2023)

Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor koordinácie národných projektov  

AOTP a IZM

Miesto výkonu práce: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít NP. Činnosti budú zamerané na:

  • Podieľa sa na koordinácii implementácie národného projektu v súčinnosti s príslušnými útvarmi pre metodickú oblasť riadenia aktivít projektu, s príslušnými manažérmi pre oblasť riadenia výdavkov a s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci pôsobnosti odboru,
  • Zabezpečuje plnenie povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu, podieľa sa na implementácii národného projektu v oblasti  monitoringu a vyhodnotenia,
  • Zodpovedá za uplatňovanie príslušných interných noriem ústredia pre oblasť tvorby a koordinácie implementácie projektu a ostatných interných noriem v rámci činností v pôsobnosti odboru v súvislosti s implementáciou národného projektu,
  • Spoluzodpovedá za vypracovanie a uchovávanie dokumentácie monitoringu národného projektu,
  • Plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho zamestnanca

Platová trieda: 5, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: stredoškolské vzdelanie

Prax: v požadovanej oblasti je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 24.02.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré adresy sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor telefonicky, preto uveďte svoj telefonický kontakt vo svojej žiadosti  

Dátum vytvorenia stránky: 18.02.2021

Tlačiť