Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Asistent projektového manažéra v rámci Národného projektu ,,Cesta na trh práce - 3“

VKP 4/2022

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 4/2022

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - asistent projektového manažéra v rámci Národného projektu ,,Cesta na trh práce - 3“

Počet voľných miest : 1 (doba určitá, max. po dobu trvania projektu, t.j. do 31.12.2023)        

Organizačný útvar: Sekcia služieb zamestnanosti, odbor koordinácie národných projektov AOTP a IZM

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Železničiarska 13, 811 03 Bratislava

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Činnosti budú zamerané najmä na:

  • Podieľa sa na koordinácii implementácie národného projektu v súčinnosti s príslušnými útvarmi pre metodickú oblasť riadenia aktivít projektu, s príslušnými manažérmi pre oblasť riadenia výdavkov a s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci pôsobnosti odboru,
  • Zabezpečuje plnenie povinností prijímateľa v súvislosti s monitorovaním národného projektu, podieľa sa na implementácii národného projektu v oblasti  monitoringu a vyhodnotenia,
  • Zodpovedá za uplatňovanie príslušných interných noriem ústredia pre oblasť tvorby a koordinácie implementácie projektu a ostatných interných noriem v rámci činností v pôsobnosti odboru v súvislosti s implementáciou národného projektu,
  • Spoluzodpovedá za vypracovanie a uchovávanie dokumentácie monitoringu národného projektu,
  • Plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho zamestnanca

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa

Prax: výhodou je prax v predmetnej oblasti

Jazykové znalosti: znalosť AJ je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,    

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 18.01.2022

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2022