Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

ESF koordinátor v rámci Národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“

VKP 40/2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 40/2020

Funkcia  : zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - ESF koordinátor v rámci Národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“

Počet voľných miest : 1 (doba určitá – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu max. do 31.10.2023)

Organizačný útvar: Sekcia služieb zamestnanosti, Odbor sprostredkovateľských služieb, Oddelenie EURES

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • vykonáva komplexne metodickú činnosť v oblasti administrácie projektu ESF,
 • priebežne vyhotovuje výkazy o plnení rozpočtu za národný projekt a iné súvisiace výkazy
 • samostatne spracováva prehľady pre vytvorenie interných výkazov a tabuliek,
 • zodpovednosť za agendu súvisiacu so zabezpečovaním vzdelávania (kompletizácia prezenčných listín, oprávnenosti absolvovaných hodín počas     jazykových kurzov pre zamestnancov siete EURES, príprava potvrdení o     absolvovaní vzdelávania pre účastníkov kurzu),
 • komunikácia s úradmi PSVR,
 • činnosti súvisiace s elektronickými pracovnými výkazmi ePV.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: vítaná

Jazykové znalosti: anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk na úrovni min. B1 slovom a písmom

Počítačové a iné znalosti: Microsoft OfficeTM v plnom rozsahu ako bežný užívateľ (Word, Excel, Power Point, Outlook) a práca s Internetom

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikačné, organizačné zručnosti, schopnosť pracovať v tíme

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č:

 • č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych fondov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
 • nariadenie Rady EÚ č.1303/2013, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o ESF,EPF, ERDF, KF,.....

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8,     

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 08.12.2020

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 06.11.2020
Dátum aktualizácie: 23.11.2020

Tlačiť