Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

EURES poradca - v rámci koordinácie národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 17/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II  - EURES poradca

Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor sprostredkovateľských služieb, oddelenie EURES

Počet voľných miest : 1 (doba určitá – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu - do 31.10.2023) 

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“, za ktoré je zodpovedná sekcia služieb zamestnanosti, odbor sprostredkovateľských služieb, oddelenie EURES

Činnosti budú zamerané najmä na:

poskytovať klientom prehľad VPM v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska – poskytovať kontakty na zamestnávateľov, poskytovať poradenstvo v oblasti základných informácií o životných a pracovných podmienkach, zverejňovať VPM na www.eures.sk ako i výveskách úradu a zodpovedať za aktualizáciu VPM,  pomoc a poradenstvo súvisiace s umiestňovaním klientov na VPM, párovanie získaných životopisov od klientov s voľnými pracovnými miestami v rámci EÚ/EHP a Švajčiarska, aktualizovať informácie o krajine/nách na www.eures.sk, ktorá/é je/sú mu pridelená/é z Ústredia PSVR a zodpovedať za úplnosť a správnosť týchto informácií, poskytovať klientom základné informácie o pracovných a životných podmienkach v krajinách EÚ/EHP a Švajčiarska, realizovať predvýbery životopisov žiadostí pre zahraničných zamestnávateľov, realizovať predvýberové a výberové konania pre zahraničných zamestnávateľov, realizovať aktivity schváleného plánu aktivít národného projektu EURES pridelené Ústredím PSVR, aktívne pracovať v pracovných skupinách, zúčastňovať sa na pracovných stretnutiach v rámci SR a EÚ na základe pozvánok z Ústredia PSVR ako aj EK, prezentovať informácie a služby siete EURES na národnej a európskej úrovni, spracovávať štatistické údaje pre potreby EK, zúčastňovať sa na medzinárodných burzách práce a náborových projektoch v zahraničí, plniť ďalšie úlohy zadané EURES národnou koordinačnou kanceláriou.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ 1.stupňa

Prax: výhodou je prax v predmetnej oblasti

Jazykové znalosti: anglický jazyk B1 (slovom aj písmom), alebo nemecký jazyk B1 (slovom aj písmom), alebo francúzsky jazyk B1 (slovom aj písmom)

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/589 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8,     

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 23.7.2021 

Dátum vytvorenia stránky: 15.07.2021
Dátum aktualizácie: 26.07.2021

Tlačiť