Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Expert/člen expertnej skupiny v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“

VKD 7/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKD 7/2021

Obsadzovaná pozícia: expert/člen expertnej skupiny (zamestnanec  na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ (ďalej len: „NP OP“).

Organizačný útvar: sekcia rodiny

Počet voľných miest: 14 (termín predpokladaného začiatku práce experta je 12/2021)

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce: max. 70 hodín/osoba

Mzdové podmienky (brutto): 40,00€/hod.

Hlavné úlohyHlavnou náplňou práce experta bude vypracovanie štandardov výkonu odbornej praxe študentov sociálnej práce, a to najmä prostredníctvom nastavenia jednotlivých procesov a postupov, požiadaviek na výkon odbornej praxe, jej foriem, rozsahu a obsahu v rámci jednotlivých oblastí výkonu odbornej praxe. Zároveň zadefinuje pozície, kompetencie a úlohy jednotlivých aktérov NP OP. Uvedené výstupy budú zapracované v odbornej príručke pre výkon odbornej praxe študentov sociálnej práce.

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,
 • preukázateľná prax minimálne 3 roky v sociálnej oblasti (potvrdenie),
 • preukázateľná prax minimálne 3 roky pedagogickej alebo lektorskej činnosti (potvrdenie).

 Ďalšie požiadavky:

 • zamestnanec vysokej školy alebo univerzity s akreditovaným študijným programom sociálna práca alebo Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci
 • počítačové znalosti (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni),
 • požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti (profesionalita, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce a samostatného rozhodovania). 

Požadované odborné znalosti:

Všeobecný prehľad príslušných právny predpisov v oblasti sociálnych vecí a rodiny a vysokého školstva, najmä zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  02/204 55 974 

E-mail:  lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

 Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska 8

                                            812 67  Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:

   • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
   • kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní II. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca,
   • potvrdenie o praxi,
   • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
   • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
   • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,
   • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 05.11.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo emailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú výberovou komisiou posúdené všetky požadované doklady. Na základe posúdenia dokladov budú vybraní úspešní uchádzači. Všetci uchádzači prihlásení do výberového konania dostanú oznámenie o výsledkoch výberového konania.

Svoj telefonický a e-mail kontakt prosím uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 28.10.2021
Dátum aktualizácie: 03.11.2021

Tlačiť