Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Finančný manažér v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu 2“

VKP 19/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 19/2021

Funkcia  : zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu ,,Praxou k zamestnaniu 2“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – finančný manažér.

Organizačný útvar: Sekcia ekonomiky, odbor finančný, oddelenie účtovníctva a výkazníctva

Počet voľných miest : 1   (doba určitá 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu max. do 30.11.2022)

Miesto výkonu práce: Župné námestie 5-6, Bratislava

Platová trieda:  9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou národného projektu ,,NP Praxou k zamestnaniu 2“, za ktoré je zodpovedná sekcia ekonomiky - odbor finančný – oddelenie účtovníctva a výkazníctva.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • vykonáva komplexne metodickú činnosť v oblasti účtovníctva a financovania národného projektu,
 • v spolupráci s manažérom riadenia výdavkov odsúhlasuje mesačné zúčtovanie platieb ESF Ústredia PSVR, úradov PSVR s účtovným stavom,
 • mesačne vyhotovuje výkazy o plnení rozpočtu za národné projekty,
 • samostatne spracováva prehľady pre vytvorenie interných výkazov a tabuliek,
 • kontroluje formálnu správnosť a komplexnosť predpísaných náležitostí dodávateľských faktúr,
 • v termíne splatnosti vykonáva úhrady faktúr a platobných poukazov prostredníctvom Štátnej pokladnice,
 • predkladá kópie výpisov z účtov za národný projekt manažérovi riadenia výdavkov,
 • predkladá príslušnú podpornú dokumentáciu potrebnú k zúčtovaniu projektov ostatným organizačným zložkám,
 • vybavuje bežnú korešpondenciu týkajúcu sa národných projektov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: v oblasti ekonomiky výhodou

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8,     

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 10.09.2021 

Dátum vytvorenia stránky: 31.08.2021

Tlačiť