Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Koordinátor ochrany detí pred násilím v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“ Zvolen

VKP 62/2022

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 62/2022

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - koordinátor ochrany detí pred násilím v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“.

Počet voľných miest : 2 (doba určitá, max. po dobu trvania projektu do 31.10.2023)        

Organizačný útvar: Sekcia rodiny, oddelenie podpory ochrany detí pred násilím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen

Hlavné úlohy: Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej   únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Vytváranie koordinačného rámca podpory ochrany detí pred násilím v spolupráci so subjektmi participujúcimi v oblasti ochrany detí pred násilím v územnom obvode koordinátora.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • podporu a rozvoj komunikácie medzi subjektmi dotknutými problematikou ochrany detí pred násilím (orgány SPODaSK, útvary PZ, prokuratúra, súdy, školy a školské zariadenia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, akreditované subjekty, subjekty samosprávy),
 • organizovanie a facilitovanie pracovných stretnutí vyššie uvedených subjektov za účelom prehlbovania ich spolupráce vo všeobecnej rovine, ako aj v rovine jednotlivých prípadov,
 • zabezpečovanie preventívnych, osvetových a vzdelávacích aktivít s podporou vyššie uvedených subjektov,
 • analýzu situácie v oblasti výskytu násilia na deťoch v územnom obvode,
 • analýzu situácie v oblasti ochrany detí pred násilím s dôrazom na fungovanie identifikácie a intervencie, ako aj spolupráce a súčinnosti medzi vyššie uvedenými subjektmi,
 • aktívnu komunikáciu s NKS pre RPNnD za účelom budovania národného koordinačného rámca na ochranu detí pred násilím,
 • participáciu na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou koordinácie ochrany detí pred násilím,
 • podporu realizácie opatrení prijatých v súvislosti s plnením Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím na celonárodnej úrovni.

Platová trieda: 8, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov + osobné ohodnotenie.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferované vzdelanie v oblasti manažmentu, medzinárodných vzťahov, práva, sociálnej práce alebo psychológie

Prax: 2 roky, skúsenosť v riadiacej pozícii výhodou

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom

Požadované odborné znalosti:  základná orientácia v uvedených právnych predpisoch:

  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch),
  • Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z.,
  • Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.,
  • Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z.,
  • Civilný mimosporový poriadok č 161/2015 Z.z.,
  • Dohovor o právach dieťaťa.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8,    

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.01.2023

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 15.12.2022
Dátum aktualizácie: 03.01.2023

Tlačiť