Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Lektor vzdelávania na tému „Metódy/techniky sociálnej práce“, v rámci Národného projektu Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKD 8/2022

Funkcia: zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce, lektor vzdelávania na tému „Metódy/techniky sociálnej práce“, v rámci Národného projektu Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, kód ITMS 2014+: 312041AWL3, podaktivita 1 Podpora výkonu sociálnej práce so zameraním na výkon opatrení SPODaSK s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce,  časť Vzdelávanie s názvom „Metódy/techniky sociálnej práce I a II.

Počet voľných miest: 4

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 480 hodín/max. 4 lektorov spolu/projekt, počas realizácie NP IPV SP.

Termín predpokladaného začiatku lektorovania vyššie uvedeného vzdelávania je v 09/2022.

Organizačný útvar: Sekcia rodiny, Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR.

Hlavné úlohy: príprava a realizácia interaktívného vzdelávania na tému „Metódy/techniky sociálnej práce“. Vzdelávacie aktivity budú zacielené  na vedenie rozhovoru s dieťaťom ako klientom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vedenie rozhovoru s rôznymi typmi klientov a sieťovanie.  

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách, alebo učiteľstve, vychovávateľstve a pedagogických vedách, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ, najmenej 3  roky praxe v predmetnej oblasti.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele s o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  02/204 55 974 

E-mail:  lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                           Špitálska 8

                                           812 67  Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
  • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 15.08.2022. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 29.07.2022

Tlačiť