Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Lektor vzdelávania na tému „Psychická odolnosť na zvládanie záťažových situácii“, v rámci Národného projektu Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania: VKD 2/2021

Funkcia: zamestnanec  na dohodu o vykonaní práce, lektor vzdelávania na tému „Psychická odolnosť na zvládanie záťažových situácii“, v rámci Národného projektu Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, kód ITMS 2014+: 312041AWL3,

podaktivita 2 Podpora sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom prostredí za účelom zefektívnenia ich integrácie do spoločnosti a na trh práce v rámci poskytovania dávok a peňažných príspevkov. Vzdelávanie s názvom „Psychická odolnosť na zvládanie záťažových situácii“.

Počet voľných miest: 5

Rozsah prác vykonávaných na dohodu o vykonaní práce je max. 304 hodín/max. 5 lektorov spolu/projekt, počas realizácie NP IPV SP.

Termín predpokladaného začiatku lektorovania vyššie uvedeného vzdelávania je v 09/2021.

Organizačný útvar: Sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Miesto výkonu práce: všetky regióny SR.

Hlavné úlohy: príprava a realizácia vzdelávania na tému „Psychická odolnosť na zvládanie záťažových situácii“.

Vzdelávanie „Psychická odolnosť na zvládanie záťažových situácii“ je zamerané na osvojenie si proaktívnych metód zvládania záťažových situácii, spoznanie dôsledkov jeho vplyvu a získania schopností udržania dlhodobo vysoko pracovnej výkonnosti. Po ukončení tohto vzdelávania by mali byť zamestnanci schopní ovplyvňovať mieru stresu, zvládať lepšie vypäté či konfliktné situácie a rozpoznávať príznaky preťaženosti u seba i ostatných. Mali by vedieť zvoliť a použiť najlepšiu stratégiu a vyriešiť tak príslušnú situáciu efektívne a bez straty energie.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v spoločenských a behaviorálnych vedách, pedagogických vedách, alebo učiteľstve, vychovávateľstve, andragogike, psychológie, resp. absolvovanie vzdelávacieho programu v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, preukázané príslušným certifikátom, ktoré patrí do príslušného odboru vzdelávacej aktivity, najmenej 7 rokov praxe v oblasti, v ktorej sa odborná vzdelávacia aktivita týka.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, flexibilita.

Požadované odborné znalosti: nevyžaduje sa

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  02/204 55 974 

E-mail:  lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                           Špitálska 8

                                           812 67  Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  • motivačný list,
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
  • písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
  • písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 09.07.2021. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 07.06.2021
Dátum aktualizácie: 23.06.2021

Tlačiť