Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Manažér/ka metodického riadenia pre psychológov/psychologičky a asistentov/asistentky rodinnej poradne v rámci koordinácie národného projektu „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ (ďalej len: „NP ROPO“)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 32/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“ (ďalej len: „NP ROPO“) - manažér/ka metodického riadenia pre psychológov/psychologičky a asistentov/asistentky rodinnej poradne

Organizačný útvar: sekcia rodiny, oddelenie poradensko-psychologických služieb

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu - do 31.12.2023)

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa dohody)

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov).Činnosti budú zamerané najmä na:

 • Vykonáva činnosti v rámci všetkých aktivít projektu v súlade s organizačným poriadkom.
 • Zabezpečuje najmä metodickú a koordinačnú činnosť v rámci projektu, rieši aktuálne problémy súvisiace s realizáciou vytvorenia pilotných rodinných poradní, zabezpečuje spoluprácu medzi Ústredím PSVR a prijímateľom projektu.
 • Podieľa sa na vykonávaní predbežnej finančnej kontroly.
 • Vykonáva supervíziu pre odborných/é zamestnancov/zamestnankyne rodinných poradní.
 • Vykonáva ďalšie činnosti v rámci jednotlivých aktivít projektu, v súlade s organizačným poriadkom.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia.

 • doklad o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín,
 • skúsenosť s výkonom metodického riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ je výhodou.

Prax: odborná prax min.2 roky vo výkone psychologickej praxe

Jazykové znalosti: znalosť AJ je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované odborné znalosti:  

 • Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8,     

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • doklad o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.12.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2021
Dátum aktualizácie: 06.12.2021

Tlačiť