Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

manažér metodické riadenia - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“

VKP 3/2019

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 3/2019

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach“ - manažér metodické riadenia

Počet voľných miest:  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (doba určitá – po dobu realizácie národného projektu, do júna 2019)

Organizačný útvar:   sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Podpora náhradnej starostlivosti v zariadeniach“, za ktoré je zodpovedná sekcia riadenia, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovaní služieb.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • koordináciu implementácie národného projektu,
 • spoluprácu s riadiacim orgánom v rámci zabezpečenia implementácie národného projektu,
 • spracovávanie návrhov dodatkov k zmluve o NFP,
 • vypracovávanie podkladov pre rozpis rozpočtu národného projektu,
 • kontrolu vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
 • spracovávanie a kontrolu podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu,
 • vykonávanie       predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v rámci pôsobnosti odboru,
 • spracovávanie podkladov k pravidelným monitorovacím správam o stave realizácie projektu,
 • príprava obsahu informačných materiálov o realizácii národného projektu,
 • administratívne práce spojené s implementáciou národného projektu a pod.
 • vykonávanie priebežného sledovania pokroku národného projektu, koordináciu správneho evidovania merateľných ukazovateľov projektu, spracovanie doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu a vypracovanie monitorovacích správ,
 • propagácia, informovanie a zabezpečovanie publicity o realizácii národného projektu,
 • ďalšie práce spojené s implementáciou projektu.

Platová trieda: 9, podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: v rámci projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ, preukázateľná skúsenosť s výkonom činnosti v projekte financovanom zo zdrojov  EÚ.

Jazykové znalosti: znalosť AJ výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  02/20 455 974

E-mail:   lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • životopis vo formáte EUROPASS;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15. februára 2019.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Tlačiť