Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Manažér metodického riadenia v rámci koordinácie národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 1/2023

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“ manažér metodického riadenia

Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor aktívnych opatrení na trhu práce, oddelenia poradenstva a vzdelávania 

Počet voľných miest: 1 (doba určitá – po dobu trvania projektu - do 30.04.2023 s predpokladaným predĺžením projektu do 31.12.2023)

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - 2“, za ktoré je zodpovedná sekcia služieb zamestnanosti, odbor aktívnych opatrení na trhu práce, oddelenia poradenstva a vzdelávania.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • komplexnú prípravu podkladov súvisiacich s implementáciou národného projektu,
 • spoluprácu medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • metodické usmerňovanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri implementácii národného projektu,
 • monitorovanie stavu realizácie hlavných aktivít národného projektu,
 • spracovanie podkladov o stave realizácie projektu, príprava obsahu informačných materiálov o realizácii národného projektu,
 • administratívne práce spojené s implementáciou projektu a pod.,
 • plnenie ďalších operatívnych úloh súvisiacich s implementáciou národného projektu podľa pokynov nadriadených.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupeň VŠ

Prax: výhodou je prax v predmetnej oblasti

Jazykové znalosti: znalosť AJ je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 35/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,     

                                              812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise; V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 19.01.2023

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 12.01.2023

Tlačiť