Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Manažér metodického riadenia v rámci národného projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“

VKP 20/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 20/2021

Funkcia  : zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ - manažér metodického riadenia národného projektu

Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, oddelenie pomoci v čase skrátenej práce 

Počet voľných miest : 2   (po dobu trvania projektu max. do 30.06.2022)

Miesto výkonu práce: Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda:  9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít NP „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ za ktoré je zodpovedná sekcia služieb zamestnanosti, oddelenie pomoci v čase skrátenej práce.

Činnosti budú zamerané na:

 • komplexnú prípravu podkladov súvisiacich s implementáciou národného projektu,
 • riešenie úloh súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu,
 • metodická a koordinačná činnosť v rámci národného projektu,
 • monitorovanie stavu realizácie národného projektu,
 • participácia na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • organizačné činnosti, písomná, telefonická a e-mailová komunikácia v rámci implementácie národného projektu,
 • metodické vedenie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri implementácii národného projektu,
 • spolupráca s inými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR a MPSVR SR,
 • riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • prípravu a zabezpečovanie podkladov pre kontrolné subjekty vykonávajú kontrolnú činnosť implementácie národného projektu,
 • administratívne práce spojené s implementáciou národného projektu a pod.,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov vedúceho zamestnanca

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské druhého stupňa

Prax: v požadovanej oblasti je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8,     

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.  

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 10.09.2021 

Dátum vytvorenia stránky: 31.08.2021

Tlačiť