Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Manažér metodického riadenia - v rámci národného projektu ,,Reštart pre mladých UoZ 2“

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 3/2020

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu ,,Reštart pre mladých UoZ 2“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - manažér metodického riadenia.

Počet voľných miest: 1 (na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu)

Organizačný útvar: sekcia služieb zamestnanosti, odbor aktívnych opatrení na trhu práce, oddelenie aktívnych opatrení na trhu práce a štátnej pomoci

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou národného projektu „Reštart mladých UoZ 2“. Činnosti budú zamerané najmä na:

 • komplexnú prípravu podkladov súvisiacich s implementáciou národného projektu,
 • spoluprácu medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • vypracovanie základných metodických dokumentov a metodické usmerňovanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri implementácii národného projektu,
 • riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s realizáciou národného projektu,
 • podávanie informácii externým subjektom o možnostiach zapojenia sa do národného projektu,
 • monitorovanie stavu realizácie hlavných aktivít národného projektu,
 • spracovanie podkladov o stave realizácie projektu, príprava obsahu informačných materiálov o realizácii národného projektu,
 • administratívne práce spojené s implementáciou projektu a pod.,
 • plnenie ďalších operatívnych úloh súvisiacich s implementáciou národného projektu podľa pokynov nadriadených.

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupeň VŠ.

Požadovaná prax: prax v oblasti projektového riadenia vítaná

Jazykové znalosti: znalosť anglického jazyka resp. iných cudzích jazykov je výhodou.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  PowerPoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 18.02.2020

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Tlačiť