Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Manažér metodického riadenia- zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Číslo výberového konania: VKP 14/2018

 

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu

Ľudské zdroje - manažér metodického riadenia.

 

Počet voľných miest: 2

 

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, Odbor vykonávania opatrení SPODaSK

v zariadeniach

 

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava a Košice (pracovisko Ústredia PSVaR)

 

Hlavné úlohy:

- vykonáva činnosti v rámci všetkých aktivít projektu v súlade s organizačným poriadkom

- zabezpečuje najmä metodickú a koordinačnú činnosť v Centrách pre deti a rodiny a na

úradoch PSVR v rámci projektu

- rieši aktuálne problémy súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu

- zabezpečuje spoluprácu medzi úradmi PSVR, Centrami pre deti a rodiny a Ústredím

PSVR pri realizácii hlavných aktivít projektu

- podieľa sa na vykonávaní základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej

kontroly a finančnej kontroly na mieste

- vykonáva ďalšie činnosti v rámci jednotlivých aktivít projektu, v súlade s organizačným

poriadkom.

- koordinácia prípravy realizácie hlavných aktivít národného projektu,

- riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s realizáciou hlavných aktivít národného

projektu,

- metodická a realizačná podpora aktivít národného projektu, spolupráca s príslušnými

organizačnými útvarmi Ústredia PSVR a partnermi projektu v rámci implementácie

národného projektu,

- monitorovanie realizácie aktivít národného projektu,

- pravidelné vypracovávanie správ o stave realizácie aktivít národného projektu a

predkladanie správ riadiacemu výboru národného projektu,

- participovanie na tvorbe usmernení a riadiacich pokynov súvisiacich s realizáciou

podaktivít národného projektu,

- vykonávanie organizačných činností, písomnej, telefonickej a e-mailovej komunikácie v

rámci implementácie národného projektu,

- aktualizovanie údajov a informácií súvisiacich s aktivitami národného projektu,

- plnenie aktuálnych úloh súvisiacich s realizáciou aktivít národného projektu na základe

pokynov nadriadeného,

- vykonávanie evaluácie národného projektu, spolupráca pri výkone finančnej kontroly

 

Platová trieda: 12, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 

Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupeň VŠ, najmenej 5 rokov praxe v danej oblasti

alebo preukázateľná skúsenosť s výkonom metodického riadenia v projekte financovanom zo

zdrojov EÚ.

 

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office

Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce,

komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí,

rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20455974

E-mail: lea.bednarikovapsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri

výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
  • konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
  • dosiahnutom vzdelaní;
  • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu,
  • kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;

 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 26.10.2018

 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré

sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo

dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný

pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti. 

Tlačiť