Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Manažér projektu v rámci koordinácie národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“

VKP 2/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 2/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“ - manažér projektu

Počet voľných miest:  1                                                                                                                                                                                                                                        

(doba určitá – počas zastupovania MD, maximálne po dobu realizácie národného do 30.11.2022)

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Podpora ochrany detí pred násilím“, za ktoré je zodpovedná sekcia riadenia, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Činnosti budú zamerané najmä na:

 • riadenie činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu,
 • vytváranie podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu,
 • vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov národného projektu ( plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečenie a kontrola aktivity projektu),
 • komplexnú prípravu procesov na priebežné monitorovanie aktivít národného projektu,
 • kontrolu vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
 • spracovávanie a kontrolu podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu,
 • vykonávanie základnej finančnej kontroly,
 • prípravu obsahu informačných materiálov o realizácii národného projektu,
 • propagáciu, informovanie a zabezpečovanie publicity o realizácii národného projektu,
 • ďalšie práce spojené s implementáciou národného projektu.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: preukázateľná prax v rámci projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu .

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,     

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 8.2.2021 

Dátum vytvorenia stránky: 02.02.2021

Tlačiť