Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

 

Manažér projektu v rámci koordinácie národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“

VKP 38/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 38/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“ - manažér projektu 

Počet voľných miest:  1 (doba určitá – od 1.1.2022 po dobu trvania projektu -  do 11/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Organizačný útvar: sekcia rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Spoločne hľadáme prácu II“, za ktoré je za ktoré je zodpovedná sekcia rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb.

Činnosti budú zamerané najmä na:

  • riadenie činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu,
  • vytváranie podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu,
  • vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
  • kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov národného projektu ( plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečenie a kontrola aktivity projektu),
  • komplexnú prípravu procesov na priebežné monitorovanie aktivít národného projektu,
  • kontrolu vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
  • spracovávanie a kontrolu podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu,
  • vykonávanie základnej finančnej kontroly,
  • prípravu obsahu informačných materiálov o realizácii národného projektu,
  • propagáciu, informovanie a zabezpečovanie publicity o realizácii národného projektu,
  • ďalšie práce spojené s implementáciou národného projektu.

  POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

  Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

  Prax: preukázateľná prax v rámci projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

  Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

  Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

  Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

  Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu .

  Kontakt pre poskytnutie informácií:

  Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

  Telefón:  02/20 455 974

  E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

  Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                               Špitálska 8

                                               812 67 Bratislava

  Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
  • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

  Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 14.11.2021.

  V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.   

  Dátum vytvorenia stránky: 08.11.2021

  Tlačiť