Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

manažér projektu - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny"

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Číslo výberového konania:   VKP 24/2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu „Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny“- manažér projektu

Počet voľných miest:  1 (doba určitá – 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu realizácie národného projektu, predpokladaný nástup je 01.02. 2019 do 30.11.2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor koordinácie národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:  Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít národného projektu „Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny“, za ktoré je zodpovedná sekcia sociálnych vecí a rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb. Činnosti budú zamerané najmä na:

 • riadenie činností projektového tímu, dodržiavanie časového harmonogramu národného projektu,
 • vytváranie podmienok pre plynulú realizáciu národného projektu,
 • vypracovanie metodických postupov a usmernení v rámci implementácie a monitorovania národného projektu;
 • kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov národného projektu ( plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečenie a kontrola aktivity projektu),
 • komplexnú prípravu procesov na priebežné monitorovanie aktivít národného projektu,
 • kontrolu vývoja fyzických a finančných ukazovateľov implementácie národného projektu, ktoré zabezpečujú útvary participujúce na implementácii národného projektu,
 • spracovávanie a kontrolu podkladov a podporných dokumentov za účelom úhrady výdavkov jednotlivých aktivít národného projektu,
 • vykonávanie základnej finančnej kontroly,
 • prípravu obsahu informačných materiálov o realizácii národného projektu,
 • propagáciu, informovanie a zabezpečovanie publicity o realizácii národného projektu,
 • ďalšie práce spojené s implementáciou národného projektu.

Platová trieda: 9, funkčný plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 01.01.2019

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: v požadovanej oblasti je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;      
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 18.12.2018. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré adresy sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor telefonicky, preto uveďte svoj telefonický kontakt vo svojej žiadosti.

 

  

Tlačiť