Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Metodik pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“

VKP 38/2020

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 38/2020

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - metodik pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len:„NP BDP“)

Počet voľných miest: 2 (doba určitá – 2 roky 1.1.2021 s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu max. do 30.11.2023)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny, Sekcia sociálnych vecí a rodiny

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Špitálska 8, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Metodické riadenie v oblasti poskytovania bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti osobných (rodinných) financií

Činnosti budú zamerané najmä na:

  • metodické vedenie a podpora odbornej činnosti poskytovanej klientom v podmienkach bezplatných dlhových poradní,
  • navrhovanie a vypracovávanie interných noriem za účelom usmernenia a odporúčania postupov v oblasti výkonu poradenskej činnosti bezplatných dlhových poradní,
  • vypracovávanie odborných materiálov na základe aktuálnych odborných poznatkov v súlade s potrebami poradcov, ktorí vykonávajú poradenskú činnosť s klientmi v rámci bezplatných dlhových poradní,
  • poskytovanie metodických konzultácií poradcom bezplatných dlhových poradní,
  • identifikácia potrebných oblastí poskytnutia poradenstva klientom bezplatných dlhových poradní v rámci právneho poradenstva, resp. v rámci ekonomicko-finančného poradenstva, resp. v rámci psychologického poradenstva,
  • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (ekonomicko-finančné poradenstvo).

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: požadovaná prax v oblasti právneho poradenstva, resp. v oblasti ekonomického poradenstva, resp. psychologického poradenstva, prax v rámci projektového manažmentu v projektoch financovaných z finančných prostriedkov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu.

Doplňujúce odborné znalosti: znalosť zákonov č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, č. 282/2017 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 233/1995 Z.z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  02/20455974

E-mail:   lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.12.2020

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 04.11.2020
Dátum aktualizácie: 19.11.2020

Tlačiť