Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Metodik v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 39/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - metodik v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ (ďalej len: „NP OP“)

Počet voľných miest:  2 (doba určitá – od 1.2. 2022 po dobu realizácie projektu max. do 30.11.2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia rodiny

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • zabezpečenie implementácie hlavných aktivít projektu zameraných na výkon praxe študentov na praxových pracoviskách,
 • koordinácia výkonu praxe študentov v rámci hlavných aktivít a spoluprácu s VŠ,
 • komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami, zabezpečovanie ich sieťovania a prenosu informácií,
 • príprava časového harmonogramu realizácie odbornej praxe,
 • príprava a kontrola podporných dokladov tútorov a mentorov, sledovanie výkonu činností tútorov a mentorov,
 • sledovanie priebehu odbornej praxe jednotlivých študentov z hľadiska rozsahu, úplnosti a formálnych náležitostí,
 • zabezpečovanie organizačných, logistických, materiálno-technických náležitostí hlavných aktivít.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: preukázateľná prax v rámci projektového manažmentu v projekte financovanom zo zdrojov EÚ výhodou

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: angažovanosť, profesionalita, analytické a koncepčné myslenie, organizačné a komunikačné schopnosti.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                           Špitálska 8

                                           812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 10.12.2021.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 26.11.2021