Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Personálny asistent projektového manažéra - v rámci národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

VKP 3/2021

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 3/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - personálny asistent projektového manažéra (asistent pre personálne zabezpečenie projektu)

Počet voľných miest:  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(doba určitá – 2 roky, s možnosťou predĺženia maximálne po dobu realizácie národného do 30.11.2023)

Organizačný útvar: osobný úrad, odbor personálny

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy: zabezpečovanie personálnej agendy v rámci NP „Bezplatné dlhové poradenstvo“, za ktorú je zodpovedný osobný úrad, odbor personálny. Činnosti budú zamerané najmä na:

 • koordinovanie a riadenie nahlasovania voľných pracovných miest, príprava a realizácia výberových konaní na voľné miesta zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu,
 • vypracovávanie, zmeny a ukončovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre zamestnancov v rámci projektu,
 • vypracovávanie, zmeny a ukončovanie pracovných zmlúv pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektu a príloh v zmysle platnej legislatívy,
 • sledovanie, spracovávanie a kontrola dochádzky a pracovných výkazov zamestnancov v rámci projektu,
 • komunikácia a spolupráca so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami - prihlasovanie, zmeny a odhlasovanie zamestnancov v registri poistencov, odstraňovanie chýb,
 • spracovávanie a príprava podkladov pre výplaty platov a odmien za vykonanú prácu,
 • súvisiace administratívne práce (písanie listov a oznámení, kopírovanie materiálov),
 • organizačné činnosti (písomná, telefonická a e-mailová komunikácia v rámci implementácie projektu), 
 • spracovávanie podkladov k zúčtovávaniu výdavkov projektu,
 • spolupráca pri implementácii národného projektu v oblasti personalistiky s Úradmi PSVR, ako aj s ostatnými organizačnými útvarmi Ústredia PSVR

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: v oblasti personálnej práce je výhodou

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov: č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,     

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 12.2.2021 

Dátum vytvorenia stránky: 02.02.2021

Tlačiť