Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Poradca pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 5 /2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - poradca pre oblasť právneho poradenstva v rámci Národného projektu „Bezplatné dlhové poradenstvo“ (ďalej len: „NP BDP“)

Počet voľných miest: 1 (od 1.04.2021 na dobu určitú – 2 roky s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu do 30.10.2023)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; sekcia sociálnych vecí a rodiny

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Poskytovanie bezplatného dlhového poradenstva nadmerne zadlženým osobám v oblasti osobných (rodinných) financií alebo v oblasti práva a právnej administratívy

Činnosti budú zamerané najmä na:

  • identifikáciu príčin nadmerného zadlženia
  • identifikácia potrebných oblastí poskytnutia poradenstva klientovi (právne, ekonomicko-finančné, psychologické)
  • analýzu príčin nadmerného zadlženia
  • určenie priorít pomoci klientovi a stanovenie ďalšieho postupu a priebehu poradenstva
  • posúdenie schopnosti klienta samého sa zastúpiť v rokovaní s veriteľmi, inkasnými agentúrami, exekútormi a pod., resp. ak toho klient nie je schopný, nájsť pomoc prípadne sa zapojiť do jeho zastupovania
  • spolupráca s klientom na redukcii, resp. úplnej eliminácii nadmerného zadlženia
  • návrh preventívnych krokov a opatrení vedúcich k eliminácii zadlženia klienta v budúcnosti
  • spolupráca s dlhovými poradcami ďalších špecializácií dlhového poradenstva (ekonomicko-finančné a psychologické poradenstvo)

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: - 3 roky relevantnej praxe (advokát alebo koncipient, vyšší súdny úradník, iné právne služby, správca pre konkurzy a reštrukturalizácie, práca pre inkasné agentúry, dlhové poradenstvo)

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: veľmi dobré komunikačné, vyjednávacie a sociálne zručnosti, schopnosť tímovej práce aj samostatného rozhodovania, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť sociálneho cítenia kombinovaná so schopnosťou odosobniť sa od problémov klienta, schopnosť zvládať stres a záťaž

Požadované odborné znalosti:  

znalosť zákonov:

 • Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  02/20455974

E-mail:   lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu   a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 26.02.2021

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 18.02.2021

Tlačiť