Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Projektový manažér – interné riadenie projektu

VK 3/2019

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výberové konanie číslo: VK 3/2019

Názov pozície: projektový manažér – interné riadenie projektu

Počet voľných miest: 1 – uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú (predpoklad od 15.03.2019)

Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, oddelenie projektov ERDF a FEAD

Miesto výkonu práce: ČSA 7, 97401 Banská Bystrica

Doba trvania prac. pomeru: 13 mesiacov počas doby realizácie projektu

Hlavné úlohy:

Najnáročnejšie úlohy:

 • Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov

Ostatné úlohy:

 • detailné rozpracovanie štruktúry a rozčlenenie projektového zámeru na úlohy
 • elementárne subúlohy, ktoré sú presne svojím obsahom zadefinované do postupu a môžu byť hodnotené
 • zostrojenie projektového (časového) diagramu pre jednotlivé úlohy
 • poverenie právomocou a zodpovednosťou členov projektového tímu, vymedzenie kompetencií
 • plánovanie a koordinovanie realizácie pridelených stavebných projektov
 • výber kvalifikovaných pracovníkov a ich obsadenie do projektových tímov

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • Vypracováva konečné verzie monitorovacích správ a žiadosti o platbu a zabezpečuje ich predkladanie na RO,
 • Spracováva a vedie korešpondenciu a komunikáciu s poskytovateľom príspevku RO
 • Informovanie a publicita o projekte, zabezpečuje realizáciu povinnej publicity, vrátane koordinácie VO a výkonu publicity
 • Plánovanie, riadenie a koordinovanie stavebných projektov.
 • Zodpovedanie za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu.
 • Kontrolovanie kvality vykonaných prác.
 • Spolupracovanie so stavebnými projektantmi a dozorom stavby.
 • Zúčastňuje sa kontrol na mieste ,vedenie rokovaní s dodávateľmi
 • Vypracovávanie týždenných a mesačných reportov.
 • Spolupracovanie pri preberaní stavebných diel.
 • Zostavenie rámcového projektového plánu.
 • Spolupráca na vytváraní koncepčného plánu s jednotlivými manažérmi pre špeciálne úlohy.
 • Jasne vymedzené časové míľniky pre konkrétne úlohy v rámci časového plánu.
 • Zostavenie plánu možných rizík a spôsob ich eliminácie.
 • Prerokovanie plánu so zúčastnenými stranami a jasne definovanie kompetencií a zodpovednosti.
 • Zabránenie modifikácii kľúčových cieľov projektu počas jeho realizácie, pokiaľ je to možné; zmluvné prepracovanie zmeny.
 • Koordinuje vecné útvary ústredia pri dodržiavaní časového harmonogramu vo veci VO,
 • Koordinuje vecné útvary ústredia vo veci dodržiavania časového harmonogramu aktivít,
 • Usmerňuje vecné útvary ústredia v oblasti dodávania údajov do monitorovacích správ a žiadosti o platbu,
 • Vypracováva návrhy na zmeny v schválených projektoch, ustanoveniach v zmluvných podmienkach a sprievodnej dokumentácii k projektom,
 • Tvorba IN a jej dodatkov.

Platová trieda: 9, podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa / technický smer

Požadované pracovné skúsenosti:

 • Minimálne 3 roky praxe v riadení projektov
 • Skúsenosti s projektmi realizovanými v rámci štrukturálnych fondov EÚ
 • Skúsenosti v oblastiach plánovania, prípravy rozpočtov, časové odhady, kapacitné plánovanie zdrojov

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č.: 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, č. 50/1976 Z.z. Stavebný zákon, č. 254/1998, Z.z. o verejných prácach, 343/2015 o verejnom obstarávaní

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny                                   

                                           Špitálska 8

                                           812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 20.02.2019

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu, alebo e-mailom, na adresy, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť