Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

projektový manažér – interné riadenie projektu, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektov financovaných z EŠIF

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výberové konanie číslo: VK 1/2019

Názov pozície: projektový manažér – interné riadenie projektu, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci projektov financovaných z EŠIF

Počet voľných miest: 2 – uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia do konca programového obdobia

Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, oddelenie projektov ERDF a FEAD

Miesto výkonu práce: Župné námestie č. 5-6, Bratislava

Hlavné úlohy: Koordinácia úloh, ktoré sa týkajú prípravy a implementácie projektov financovaných zo zdrojov štrukturálnych a investičných fondov. Koordinácia prípravy Zmluvy o poskytnutí NFP za Ústredie.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie konečných verzií monitorovacích správ a žiadosti o platbu a zabezpečuje ich predkladanie na RO,
 • spracovanie a vedenie korešpondencie a komunikácia s poskytovateľom príspevku RO,
 • informovanie a publicita o projekte, zabezpečuje realizáciu povinnej publicity, vrátane koordinácie VO a výkonu publicity,
 • organizácia odovzdania staveniska, účasť na kontrolných dňoch, organizácia a prevzatie stavebného diela a vybavenia, zabezpečenie kolaudačného konania,
 • plánovanie, riadenie a koordinovanie projektov ,
 • kontrola štúdií a projektovej dokumentácie,
 • zodpovedanie za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtu,
 • kontrolovanie kvality vykonaných prác,
 • spolupráca a vedenie rokovania so stavebnými projektantmi, stavebným dozorom a stavbyvedúcim za dodávateľa,
 • zostavenie plánu možných rizík a spôsob ich eliminácie,
 • príprava  návrhov dodávateľských zmlúv a kontrola ich plnenia,
 • výkon predbežnej finančnej kontroly výdavkov na stavebné práce,
 • koordinovanie vecných útvarov ústredia pri dodržiavaní časového harmonogramu vo veci VO,
 • koordinovanie vecných útvarov ústredia vo veci dodržiavania časového harmonogramu aktivít,
 • usmerňovanie vecných útvarov ústredia v oblasti dodávania údajov do monitorovacích správ a žiadosti o platbu,
 • vypracovanie návrhov na zmeny v schválených projektoch, ustanoveniach v zmluvných podmienkach a sprievodnej dokumentácii k projektom,
 • tvorba IN a jej dodatkov. 

Platová trieda: 7, podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - technický smer, stavebný odbor vítaný

Prax: pri VŠ II. stupňa odborná prax v projektovom riadení 2 roky, pri VŠ I. stupňa odborná prax v projektovom riadení 3 roky

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, č. 50/1976 Z.z. Stavebný zákon, 343/2015 o verejnom obstarávaní, č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny                                                                          

                                           Špitálska 8

                                            812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 31.08.2019

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu, alebo e-mailom, na adresy, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť