Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Projektový manažér v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ (ďalej len:„NP OP“)

VKP 41/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 41/2021

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujmeprojektový manažér v rámci Národného projektu „Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie“ (ďalej len:„NP OP“)

Počet voľných miest: 1 (doba určitá, od 1.3.2022 max. do 31.10.2023)

Organizačný útvar:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia rodiny

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia rodiny, Špitálska 8, Bratislava

Platová trieda: 9, funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hlavné úlohy: Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov. Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou jednotlivých aktivít NP OP, za ktoré je zodpovedná sekcia rodiny, odbor národných projektov sociálneho začleňovania a skvalitňovania služieb.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • vytváranie podmienok na plynulú realizáciu projektu,
 • riadenie činnosti projektového tímu,
 • zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu projektu,
 • zodpovednosť za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov napr. plánovanie, organizovanie, riadenie, zabezpečovanie a kontrola aktivity projektu,
 • komplexná príprava procesov na priebežné monitorovanie aktivít,
 • koordinácia pracovnej odbornej skupiny na sledovanie implementácie výstupov,
 • podieľanie sa na vykonávaní základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste,
 • vykonávanie ďalšej činnosti v rámci jednotlivých aktivít projektu, v súlade s organizačným poriadkom.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: prax v rámci projektového manažmentu v projektoch financovaných z finančných prostriedkov EÚ minimálne 1 rok.

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet na pokročilej úrovni

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, skúsenosti s plánovaním, sociálne a komunikačné zručnosti, angažovanosť, profesionalita,schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie.

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť zákonov:

 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov,  nariadení a dokumentácie z oblasti poskytovania príspevkov Európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Lea Bednáriková

Telefón:  02/20455974

E-mail:   lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                            Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 20.1.2022

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 15.12.2021