Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Psychológ oddelenia poradensko-psychologických služieb - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

VK 5/2019                                     

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výberové konanie číslo: VK 5/2019

Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – psychológ oddelenia poradensko-psychologických služieb

Počet voľných miest: 1 – uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie poradensko-psychologických služieb

Miesto výkonu práce: podľa dohody na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny

Hlavné úlohy: Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná príprava na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti a na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • vykonávanie psychologického vyšetrenia zamestnancov centra pre deti a rodiny a záujemcov o zamestnanie v centre, ktorí prichádzajú do osobného kontaktu s deťmi, ktorí musia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. spĺňať psychickú spôsobilosť,
 • vypracovanie posudku na záujemcu o zamestnanie alebo na zamestnanca centra na základe psychologického vyšetrenia v ustanovenom predmete a zhodnotenia ustanovených kontraindikácií psychickej spôsobilosti.
 •  

Platová trieda: 09, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou

Osobitné kvalifikačné predpoklady: v zmysle § 58, odseku 4, zákona č. 305/2005 Z.z., psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia alebo v špecializačnom odbore poradenská psychológia alebo psychológ s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore psychológia a najmenej päťročnou praxou vo výkone psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu45) ako

 1. a) zdravotnícky pracovník,
 2. b) zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1.

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office PowerPoint, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č.: 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny                                                                           

                                           Špitálska 8,

                                           812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, v profesijnom štruktúrovanom životopise a v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 31.10.2019

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu, alebo e-mailom, na adresy, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť