Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Referent oddelenia miezd

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Výberové konanie číslo: VK  1/2020

Názov pozície:  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – referent oddelenia miezd

Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar: osobný úrad, oddelenie miezd

Miesto výkonu práce: Župné námestie č. 5-6, Bratislava

Hlavné úlohy:  Samostatné zabezpečovanie a spracúvanie náročnej mzdovej agendy.

Zameranie činností :

 • zabezpečuje komplexnú platovú a mzdovú agendu súvisiacu s výplatou platových a mzdových plnení, agendu sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a zúčtovania daní za pridelených zamestnancov na personálnom okruhu 190 ústredie
 • zodpovedá za správny výpočet platov a miezd pridelených zamestnancov v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zodpovedá za správnosť výpočtu zákonného sociálneho a zdravotného poistenia prideleným zamestnancom v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zodpovedá za správnosť výpočtu mesačného preddavku na daň z príjmov pridelených zamestnancov v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zodpovedá za správnosť výpočtu náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len DPN) a za výpočet DPN pridelených zamestnancov v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • spracováva platové a mzdové inventúry, prehľady o vyplatených hrubých platoch či mzdách a iné prehľady požadované z odboru ekonomiky,
 • zabezpečuje komplexné práce v oblasti spracovávania odmien za vykonanú prácu pre pridelených zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vydáva potvrdenia o príjme pridelených zamestnancov pre dotknuté inštitúcie,
 • spracováva ročné zúčtovanie dane prideleným zamestnancom,
 • prideleným zamestnancom vykonáva zrážky z platu alebo zo mzdy na základe predložených podkladov či exekúcií,
 • vykonáva a zabezpečuje bežnú korešpondenciu súvisiacu s platovou a mzdovou agendou,
 • vedie registratúru mzdovej agendy a agendy platov v súlade s platnou internou normou ÚPSVR upravujúcou predmetnú oblasť,
 • prostredníctvom EZU zasiela evidenčné listy dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne-    zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej práce -    dodržuje všetky ustanovenia platných interných smerníc a pokynov vydaných ústredím práce 
 • dodržuje všetky zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku
 • dodržuje platnú legislatívu a všetky interné nariadenia, smernice, metodické pokyny súvisiace s jeho prácou
 • vykonáva všetky ostatné práce podľa pokynov vedúceho oddelenia miezd resp. riaditeľa/ky osobného úradu

Platová trieda: 5, podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov          

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredné vzdelanie

Prax: minimálne 1 rok

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Internet, práca v IS Softip profit výhodou.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č.595/2003 o dani z príjmov, č. 152/1994 Zb. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení, č. 580/2004 Z.z.o zdravotnom poistení, č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20455974

E-mail: Lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise;

 

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 30. apríla 2020.

 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré adresy sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor telefonicky, preto uveďte svoj telefonický kontakt vo svojej žiadosti. 

Tlačiť