Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Samostatný účtovník - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výberové konanie číslo: VK  6/2018

Názov pozície: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – samostatný účtovník

Počet voľných miest: 1

Organizačný útvar:   sekcia ekonomiky, finančný odbor (oddelenie účtovníctva a výkazníctva)

Miesto výkonu práce: Župné námestie č. 5-6, Bratislava

Hlavné úlohy:  Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania

Zabezpečovanie komplexného účtovného spracovania vybraných účtovných dokladov a účtovných operácií na samostatnom okruhu účtovnej jednotky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zameranie činností :

 • komplexné účtovné spracovanie dodávateľských a odberateľských faktúr,
 • kontrola vecnej a formálnej správnosti pokladničných dokladov,
 • komplexné účtovné spracovanie pokladničných dokladov,
 • účtovné spracovanie skladu,
 • komplexné účtovné spracovanie Sociálneho fondu, vypracovanie a sledovanie čerpania rozpočtu Sociálneho fondu,
 • kontrola mesačných a štvrťročných finančných a účtovných výkazov za samostatný okruh ÚJ,
 • likvidácia a kontrola likvidácie cestovných príkazov zamestnancov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ďalšie činnosti v zmysle pokynov priameho nadriadeného zamestnanca, resp. vedúceho štátneho zamestnanca.

Platová trieda: 9, podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platová tarifa (PT) od 490,50 eur podľa dĺžky praxe + osobný príplatok do výšky 100% PT         

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie min. prvého stupňa

Prax: minimálne 1 rok

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Internet, práca so Štátnou pokladnicou a účtovným programom Softip Profit je výhodou.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., znalosť zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., znalosť postupov účtovania pre rozpočtové organizácie, znalosť zákona č. 152/1994 Zb. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p., znalosť zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., znalosť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p., znalosť zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p..

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20455974

E-mail: Lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise;
 • kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiaca

Termín podania žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 10. decembra 2018.

 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré adresy sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor telefonicky, preto uveďte svoj telefonický kontakt vo svojej žiadosti.

 

  

Tlačiť