Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Vedúci oddelenia poradensko-psychologických služieb

VK 1/2021

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VK 1/2021

Pracovná pozícia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – vedúci oddelenia poradensko-psychologických služieb

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie poradensko-psychologických služieb

Počet voľných miest : 1

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, Bratislava

Hlavné úlohy:  Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov analýz a stratégií na celoštátnej úrovni a metodické usmerňovanie činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti poradensko-psychologických služieb a supervízia.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • riadenie, koordináciu, kontrolu a  metodické usmerňovanie výkonu štátnej správy na úseku poradensko-psychologických služieb (ďalej len „PPS“),
 • navrhovanie a vypracúvanie interných noriem za účelom usmernenia a odporúčaných postupov pre úrady v oblasti PPS,
 • vypracovanie koncepcie rozvoja PPS pre referáty PPS úradov,
 • vypracovanie odborných stanovísk a  pripomok k materiálom v  súvislosti s  výkonom PPS na ústredí, úradoch a v iných inštitúciách,
 • usmerňovanie činnosti úradov v oblasti výkonu PPS so zameraním na oblasť:
   • náhradnej rodinnej starostlivosti,
   • profesionálnej rodiny,
   • psychologickej a poradenskej pomoci dieťaťu, rodičom alebo plnoletej fyzickej osobe pri riešení výchovných alebo rodinných problémov,
   • problémov v správaní dieťaťa a  jeho negatívnych dôsledkov v škole, v rodinných a iných sociálnych vzťahoch,
   • predrozvodového, rozvodového a  porozvodového poradenstva a  psychologickej pomoci maloletým deťom, manželom, rodičom maloletých detí, poradensko-psychologickej pomoci pri úprave styku rodičov s dieťaťom,
   • poradensko-psychologickej pomoci rodine s  problémom drogovej a inej závislosti,
   • poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách,
   • prevencie sociálno-patologických javov v rodine. 

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: 5 rokov

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Internet,

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č:

   • 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   • 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   • 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov,
   • 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   • 311/2001 Z. z. Zákonník práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,    

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 25.1.2021 

Dátum vytvorenia stránky: 18.01.2021

Tlačiť