Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

vedúci pracovník Národnej linky v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“

VKP 13/2018

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Číslo výberového konania: VKP 13 /2018

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - vedúci pracovník Národnej linky v rámci Národného projektu s názvom „Podpora ochrany detí pred násilím“

Počet voľných miest:  1 (doba určitá počas realizácie NP)

Organizačný útvar: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, sekcia sociálnych vecí a rodiny

Miesto výkonu práce: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Najnáročnejšie úlohy: Poskytovanie pomoci pri riešení problémov a náročných situácií v osobnostnom a rodinnom živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátane preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti.

Hlavné úlohy: 

       - zabezpečovať organizáciu a personálnu prevádzku Národnej linky ako organizačnej zložky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

       - usmerňovať a metodicky viesť konzultantov Národnej linky,

       - podporovať a zabezpečovať rozvoj zamestnancov (školenia, supervízia).

Vedúci pracovník Národnej Linky bude zároveň:

 • posilňovať psychickú integritu dieťaťa, podporovať rozvoj jeho psychických síl a autenticity jeho osobnosti prostredníctvom dištančného poradenstva,
 • vykonávať krízovú intervenciu prostredníctvom opatrení v zmysle zákona o SPODaSK,
 • viesť potrebnú dokumentáciu a spracovávať štatistiky,
 • pri dobrovoľnom identifikovaní dieťaťa a podozrení, že na dieťati je alebo bolo páchané násilie, resp. pri ohrození dieťaťa venovať dieťaťu potrebnú pozornosť, odbornú pomoc a zaistiť bezodkladne pre dieťa náležitú pomoc,
 • podieľať sa na tvorbe metodiky a postupov pri vyhodnocovaní miery ohrozenia dieťaťa, ustálených postupov pri realizácii dištančného poradenstva následných postupov pre využívanie nástrojov pomoci,
 • realizovať ďalšie nadväzné opatrenia na ochranu detí pred násilím v on-line priestore alebo násilím súvisiacim s kyberpriestorom,
 • podieľať sa na vypracovaní strategických materiálov na ochranu detí v on-line priestore,
 • aktívne sa podieľať na skúmaní a analyzovaní rizík v on-line prostredí vrátane depistáže.

Platová trieda: 6, funkčný plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinným od 01.01.2019

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ II. Stupňa v odbore sociálnych vied, výhodou je vzdelanie v oblasti sociálnej práce alebo psychológie

Požadovaná prax: preukázateľná prax, výhodou je prax v riadiacej pozícii

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, vedenia ľudí, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom.

Požadované odborné znalosti a zručnosti:

Základná orientácia v právnych predpisoch: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch), Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z., Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z., Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z. a Civilný mimosporový poriadok č 161/2015 Z.z., Dohovor o právach dieťaťa, Základná orientácia v problematike násilia na deťoch.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 00421 220455 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenia o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass alebo jeho ekvivalent;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je 11. Januára 2019

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, na adresy, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť