Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme- metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR

VK 4/2019

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VK 4/2019

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme- metodik na oddelení poradensko-psychologických služieb Ústredia PSVR.

Počet voľných miest:  1

Organizačný útvar: sekcia sociálnych vecí a rodiny, oddelenie poradensko-psychologických služieb

Miesto výkonu práce: Špitálska 8, 812 67 Bratislava,

Hlavné úlohy: 

 • Metodické vedenie a podpora odbornej činnosti poskytovanej dieťaťu a rodine v podmienkach referátov poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • navrhovanie a vypracovávanie interných noriem za účelom usmernenia a odporúčania postupov v oblasti výkonu psychologickej činnosti referátov poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny primárne v oblasti psychologickej činnosti s dieťaťom a rodinou,
 • tvorba analýz poradensko-psychologických služieb a vypracovávanie koncepcií rozvoja poradensko-psychologických služieb v oblasti psychologickej činnosti s dieťaťom a rodinou na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • vypracovávanie odborných materiálov na základe aktuálnych odborných poznatkov v súlade s potrebami psychológov, ktorí vykonávajú psychologickú činnosť s dieťaťom a rodinou na referáte poradensko-psychologických služieb úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • kontakt s partnerskými štátnymi i neštátnymi inštitúciami doma i v zahraničí,
 • poskytovanie metodických konzultácií psychológom RPPS.

 

Platová trieda: 09, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: II. stupeň VŠ v študijnom odbore 3.1.9. , jednoodborová psychológia, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EU,

Požadovaná prax: prax vo výkone psychologickej činnosti minimálne 5 rokov

Jazykové znalosti: znalosť Aj výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z.z., č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

 

Adresa služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                               Špitálska 8

                                               812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
  • motivačný list;
  • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
  • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, v čestnom vyhlásení o bezúhonnosti a profesijnom štruktúrovanom životopise;

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.10.2019 

Tlačiť