Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - mzdová oblasť

Číslo výberového konania:  VKP OU 03/2024

Doba trvania projektu: 31.12.2026

Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národných projektov financovaných z programu Slovensko - mzdová oblasť

Organizačný útvar: Osobný úrad, Odbor miezd

Počet voľných miest: 1/ nástup možný od 01.07.2024 na dobu určitú na 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Župné nám. 5-6, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:

 • Vykonávanie koncepčnej činnosti zameranej na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v oblasti miezd.
 • zodpovedá za správny výpočet platov a miezd prideleným zamestnancom v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zodpovedá za správnosť výpočtu zákonného sociálneho a zdravotného poistenia prideleným zamestnancom v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zodpovedá za správnosť výpočtu mesačného preddavku na daň z príjmov pridelených zamestnancov v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • zodpovedá za správnosť výpočtu náhrad príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pridelených zamestnancov v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • spracováva platové a mzdové inventúry, prehľady o vyplatených hrubých platoch či mzdách a iné prehľady požadované z iných odborov,
 • vydáva potvrdenia o príjme pridelených zamestnancov pre dotknuté inštitúcie,
 • spracováva ročné zúčtovanie dane prideleným zamestnancom,
 • prideleným zamestnancom vykonáva zrážky z platu alebo zo mzdy na základe predložených podkladov či exekúcií,
 • spracováva žiadosti o príspevok na rekreáciu za pridelený personálny okruh,
 • vykonáva a zabezpečuje bežnú korešpondenciu súvisiacu s platovou a mzdovou agendou,
 • vedie registratúru mzdovej agendy a agendy platov v súlade s platnou internou normou ÚPSVR upravujúcou predmetnú oblasť,
 • prostredníctvom EZU zasiela evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Spolupracuje s organizačnými útvarmi služobného úradu.
 • Spolupracuje s ďalšími orgánmi a inštitúciami v rozsahu určenom platnými právnymi predpismi.
 • Vykonáva správu písomností, ktoré pochádzajú z vykonávaných činností na štátnozamestnaneckom mieste v organizačnom útvare v IS DMS.
 • Typuje údaje do príslušných IS úradu.
 • Priebežne sleduje zákony, interné normy, metodické postupy, smernice a nariadenia súvisiace s výkonom štátnej služby a plnením služobných úloh. Skvalitňuje si svoju vedomostnú úroveň vzdelávaním sa v systému kontinuálneho vzdelávania a vykonáva zhodnotenie absolvovanej vzdelávacej aktivity.
 • Dodržiava mlčanlivosť vo veciach pracovného charakteru.
 • Na základe pokynu príslušného vedúceho štátneho zamestnanca plní ďalšie úlohy vyplývajúce z náplne činností príslušného organizačného útvaru

Platová trieda: 5, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie  

Prax: v oblasti personálnej a mzdovej práce je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov: č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Ing. Lea Scigeľová

E-mail: lea.scigelova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Osobný úrad, Odbor personálny

Špitálska 8 

812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • motivačný list,
 • kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii, čestnom vyhlásení o bezúhonnosti, profesijnom štruktúrovanom životopise Europass.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 06.06.2024

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo e-mailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

V Bratislave, dňa 30.05.2024

  

Dátum vytvorenia stránky: 30.05.2024

Tlačiť