Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - personálna oblasť

Číslo výberového konania:  VKP OU 02/2024

Doba trvania projektu: 31.12.2026

Funkcia: Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národných projektov financovaných z programu Slovensko - personálna oblasť

Organizačný útvar: Osobný úrad, Odbor personálny

Počet voľných miest: 2/ nástup možný od 01.07.2024 na dobu určitú na 2 roky, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Špitálska č. 8, 812 67 Bratislava

Hlavné úlohy:

 • Vykonávanie koncepčnej činnosti zameranej na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie v oblasti personálnej práce.
 • Zabezpečenie plnenia úloh zamestnávateľa v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru v rámci národných projektov.
 • Zabezpečovanie procesu výberových konaní na obsadenie voľných miest na výkon práce vo verejnom záujme v rámci národných projektov, príprava a realizácia výberových konaní pre zamestnancov na dohody o prácach mimo pracovného pomeru v rámci národných projektu.
 • Vykonávanie činností súvisiacich so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci národných projektov.
 • Vykonávanie činností súvisiacich s uzatvorením, zmenou alebo skončením dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rámci národných projektov.
 • Sledovanie, spracovanie a kontrola dochádzky, resp. pracovných výkazov zamestnancov v rámci národných projektov.
 • Komunikácia a spolupráca so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami – prihlasovanie, zmeny a odhlasovanie zamestnancov v registri poistencov.
 • Spracovanie a príprava podkladov pre výplaty platov a odmien zamestnancov za vykonanú prácu a podkladov k zúčtovaniu projektov.
 • Vykonávanie finančnej kontroly.
 • Súvisiace administratívne práce (písanie listov a oznámení, kopírovanie materiálov).
 • Organizačné činnosti (písomná telefonická a e-mailová komunikácia so zamestnancami v rámci projektu).
 • Spolupracuje s organizačnými útvarmi zamestnávateľa.
 • Vykonáva správu písomností, ktoré pochádzajú z vykonávaných činností na pracovnom mieste v organizačnom útvare, v IS DMS.
 • Typuje údaje do príslušných IS ústredia.
 • Priebežne sleduje a dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy a interné normy súvisiace s pracovnou činnosťou.
 • Dodržiava mlčanlivosť vo veciach pracovného charakteru.
 • Plní ďalšie úlohy súvisiace s dojednaným druhom práce a činnosťou odboru podľa pokynov priameho nadriadeného.                                              

Platová trieda: 9, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

Prax: v oblasti personálnej práce je výhodou

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Internet.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť Ústavy SR, znalosť zákonov: č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov a nariadení z oblasti európskeho sociálneho fondu a štátnej pomoci.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Ing. Lea Scigeľová

E-mail: lea.scigelova@upsvr.gov.sk

Adresa zamestnávateľa:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Osobný úrad, Odbor personálny

Špitálska 8 

812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
 • motivačný list,
 • kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii, čestnom vyhlásení o bezúhonnosti, profesijnom štruktúrovanom životopise Europass.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 31.05.2024

V určenom termíne ich zasielajte na adresu Ústredia PSVaR (viď vyššie) kontaktnej osobe alebo e-mailom kontaktnej osobe. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

V Bratislave, dňa 24.05.2024 

Dátum vytvorenia stránky: 24.05.2024
Dátum aktualizácie: 29.05.2024

Tlačiť