Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme - účtovník

VK 1/2022

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VK 1/2022

Pracovná pozícia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor finančný, oddelenie účtovníctva a výkazníctva

Počet voľných miest : 1  

Miesto výkonu práce: Župné námestie 5-6, Bratislava

Hlavné úlohy: Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • priama komunikácia a zabezpečovanie všetkých úloh s centrami pre deti a rodiny v oblasti účtovníctva,
 • operatívna kontrola stavu spracovania účtovníctva za centrá pre deti a rodiny,
 • zabezpečenie dodržiavania všetkých zákonných noriem, interných predpisov a pokynov v oblasti účtovníctva centier pre deti a rodiny,
 • dohľad nad nastaveniami v APV SOFTIP PROFIT v centrách pre deti a rodiny,
 • sumarizácia údajov za centrá pre deti a rodiny,
 • kontrola mesačných a štvrťročných finančných a účtovných výkazov za centrá pre deti a rodiny,
 • kontrola tabuliek Transfery, predkladaných štvrťročne za centrá pre deti a rodiny,
 • usmerňovanie procesu Konsolidácie v centrách pre deti a rodiny,
 • vykonávanie kontrol v rámci plánu kontrolnej činnosti,
 • ďalšie činnosti v zmysle pokynov priameho nadriadeného zamestnanca, resp. vedúceho štátneho zamestnanca.Platová trieda: 5, tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

Prax: výhodou

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Internet, práca s APV SOFTIP Profit výhodou

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: analytické myslenie, adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, schopnosť a vôľa učiť sa a ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č.: 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestových náhradách v znení neskorších predpisov, postupy účtovania pre rozpočtové organizácie a znalosť súvisiacich predpisov, nariadení.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/204 55 974

E-mail: lea.bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                             Špitálska č. 8,     

                                             812 67 Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; resp. profesijný štruktúrovaný životopis, ktorý obsahuje všetky údaje ako životopis v formáte EUROPASS
 • písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 07.02.2023

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.

  

Dátum vytvorenia stránky: 23.01.2023

Tlačiť