Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

 

zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu ,,Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3“

 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Číslo výberového konania:  VKP 2 /2019

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci koordinácie národného projektu ,,Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3

 Počet voľných miest: 1 (doba určitá – po dobu realizácie národného projektu do 30. 04.2020)

Organizačný útvar: sekcia ekonomiky, odbor finančný, oddelenie účtovníctva a výkazníctva

 Miesto výkonu práce: Župné námestie 5-6, Bratislava

Hlavné úlohy:  Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.

Činnosti :

 • vykonáva komplexne metodickú činnosť v oblasti účtovníctva a financovania národných projektov,
 • spolupracuje pri tvorbe interných noriem týkajúcich sa národných projektov,
 • spolupracuje pri spracovaní mesačnej uzávierky komplexne za Ústredie PSVR a úrady PSVR,
 • spolupracuje pri nahlasovaní a vysporiadaní nezrovnalostí za národné projekty,
 • v spolupráci s manažérom riadenia výdavkov odsúhlasuje mesačné zúčtovanie platieb za národné projekty Ústredia PSVR a úradov PSVR s účtovným stavom,
 • samostatne spracováva agendu miezd a príslušných odvodov za zamestnancov a dohodárov prijatých v rámci vybraných národných projektov za účelom zaúčtovania výdavkov a zúčtovania ŽOP,
 • mesačne vyhotovuje výkazy o plnení rozpočtu za jednotlivé národné projekty,
 • v účtovnom software nahráva a aktualizuje rozpočty národných projektov,
 • vykonáva refundáciu výdavkov za národné projekty na základe rozpočtových opatrení,
 • kontroluje formálnu správnosť a komplexnosť predpísaných náležitostí dodávateľských faktúr,
 • v termíne splatnosti vykonáva úhrady faktúr a platobných poukazov prostredníctvom ŠP,
 • predkladá príslušnú podpornú dokumentáciu potrebnú k zúčtovaniu projektov ostatným organizačným zložkám,
 • spolupracuje pri tvorbe a doplňovaní účtovného rozvrhu vrátane účtov za národné projekty,
 • samostatne spracováva podklady pre vytvorenie interných výkazov a tabuliek,
 • spolupracuje pri zostavovaní ročných štatistických výkazov za Ústredie PSVR a úrady PSVR,
 • vybavuje bežnú korešpondenciu týkajúcu sa národných projektov,
 • vykonáva ďalšie činnosti v zmysle pokynov priameho nadriadeného zamestnanca, resp. vedúceho štátneho zamestnanca.

PLATOVÁ TRIEDA: 9, podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platová tarifa (PT) od 883,50 eur podľa dĺžky praxe + osobný príplatok

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Prax: vítaná v oblasti účtovníctva rozpočtovej organizácie

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Powerpoint, Internet. Práca v IS SOFTIP PROFIT a v systéme Štátnej pokladnice.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č.: 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť súvisiacich predpisov, nariadení.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Lea Bednáriková

Telefón: 02/20 455 974

E-mail:   Lea.Bednarikova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

                                                Špitálska 8

                                                812 67 Bratislava

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a v životopise;

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 21.01.2019.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Tlačiť