Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Číslo výberového konania:  VKP  KOD 7/2024 Nové Mesto nad Váhom

Názov projektu: Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti

Kód projektu: 401405DWJ2

Doba trvania projektu (uviesť presný dátum  DD.MM.RRRR): 31.12.2026

Funkcia (pracovná pozícia v rámci NP): zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme – koordinátor ochrany detí pred násilím v rámci Národného projektu Spoločne za detstvo bez násilia pre všetky deti

Organizačný útvar: Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím

Počet voľných miest :     1

 

Doba trvania pracovného pomeru zamestnanca (uviesť presný dátum DD.MM.RRRR dokedy zamestnanec bude vykonávať prácu na uvedenom pracovnom mieste vzhľadom na oprávnenosť čerpania finančných prostriedkov  NP):  doba určitá – 1 rok, s možnosťou predĺženia po dobu trvania projektu, t.j. do 30.11.2026, nástup možný najskôr od 1.6.2024

Miesto výkonu práce:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Osoba zodpovedná za rozpočet projektu:  Mgr. Mária Mojžiš

Hlavné úlohy: Vytváranie koordinačného rámca podpory ochrany detí pred násilím v spolupráci so subjektmi participujúcimi v oblasti ochrany detí pred násilím v územnom obvode koordinátora.

Činnosti budú zamerané najmä na:

 • podpora a rozvoj komunikácie medzi participujúcimi subjektmi (najmä orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, útvary Policajného zboru, prokuratúra, súdy, školy a školské zariadenia, obce, vyššie územné celky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Centrá pre deti a rodiny, akreditované subjekty, mimovládne organizácie, občianske združenia, projekty zamerané na deti v ohrození a podobne);
 • vytváranie, udržiavanie a rozvíjanie podmienok na aktívnu a efektívnu spoluprácu participujúcich subjektov;
 • vytváranie a poskytovanie odborného pracovného priestoru na realizáciu multidisciplinárneho stretávania participujúcich subjektov za účelom prehlbovania ich spolupráce, výmeny informácií, rozvíjania multidisciplinárneho prístupu a podpory účinnej komunikácie pre zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím;
 • podieľanie sa na identifikovaní systémových nedostatkov a potrieb, prípadne návrhov na systémové opatrenia v oblasti ochrany detí pred násilím a vytvorenie sekvenčného modelu/ modelov multidisciplinárnej spolupráce;
 • spolupráca s participujúcimi subjektmi pri organizácii preventívnych a osvetových aktivít zameraných najmä na scitlivovanie odbornej aj laickej verejnosti, vrátane detí, vo všetkých oblastiach ochrany detí pred násilím;
 • zbieranie a sumarizácia údajov o realizátoroch a prijímateľoch preventívnych a osvetových aktivít vo svojom územnom obvode koordinácie;
 • sieťovanie, vytváranie a podpora multidisciplinárnych expertných podporných tímov;
 • sumarizácia údajov o štatistikách týkajúcich sa problematiky násilia na deťoch, ktoré si vedú jednotlivé participujúce subjekty;
 • mapovanie aktuálnej situácie v oblasti ochrany detí pred násilím vo svojom územnom obvode koordinácie, prípadne kraji;
 • realizácia odborného seminára pre zástupcov participujúcich subjektov za účelom rozširovania ich vedomostí a prehlbovania ich zručností v problematike ochrany detí pred násilím;
 • aktívna komunikácia s koordinátormi ODPN z regionálnej skupiny, regionálnymi koordinátormi, NKS a participácia na tvorbe usmernení súvisiacich s problematikou ochrany detí pred násilím;
 • spolupodieľanie sa na plnení úloh Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti;
 • vykonávanie organizačných činností, písomnej, telefonickej a emailovej komunikácie s participujúcimi subjektmi.

 

Platová trieda: PT 8 - tarifný plat určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov + osobné ohodnotenie

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, preferované vzdelanie v oblasti manažmentu, práva alebo humanitného odboru

Prax: najmenej 2 roky, výhodou je skúsenosť v riadiacej pozícii

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet

Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B výhodou

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej spolupráce, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť pracovať pod tlakom

Požadované odborné znalosti:  základná orientácia v uvedených právnych predpisoch:

 • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. (trestná zodpovednosť mladistvých, trestné činy súvisiace s problematikou násilia na deťoch),
 • Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z.,
 • Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.,
 • Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z.,
 • Civilný mimosporový poriadok č 161/2015 Z.z.,
 • Dohovor o právach dieťaťa.

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. Erika Ochabová, PhD.

E-mail: erika.ochabova@upsvr.gov.sk

Adresa služobného úradu:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, 812 67           Bratislava

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania a miesta výkonu práce;
 • motivačný list;
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 21.4.2024 Všetky požadované dokumenty prosím zašlite na: erika.ochabova@upsvr.gov.sk do predmetu emailu prosím uveďte : VKP  KOD 7/2024 - Nové Mesto nad Váhom

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

Dátum vytvorenia stránky: 02.04.2024

Tlačiť