Užitočné dokumenty

Internetový sprievodca trhom práce

EURES

Kariéra - logo

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

 

Centrum pre deti a rodiny Poprad, Pavlovova 11/4375, 058 01 Poprad

Kraj: Prešovský

 

Ústredie  práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Výberové konanie číslo: VK 2020/RCDR/6

 

Názov pozície:  riaditeľ/ka centra pre deti a rodiny

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Poprad, Pavlovova 11/4375, 058 01 Poprad

Hlavné úlohy:  riadenie centra pre deti a rodiny, tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov v oblasti sociálnej práce a supervízie v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Informácia o odmeňovaní:  tarifný plat v 9. platovej triede určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Iné predpoklady: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, psychická spôsobilosť podľa § 58 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (psychologické vyšetrenie u úspešného uchádzača zabezpečí Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny)

Jazykové znalosti: nepožadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť riadiť a motivovať zamestnancov, analytické, koncepčné a strategické myslenie, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž.

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákonov:

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znalosť súvisiacich predpisov,

č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

č.  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

a vyhlášky MPSVR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z.

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

 

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: nepožadujú sa

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Andrea Beňová

Telefón:  02/20 455 938

E-mail:   Andrea.Benova@upsvr.gov.sk

 

Adresa na zasielanie žiadostí: 

Mgr. Andrea Beňová

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8

812 67 Bratislava

                                                   

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania na funkciu riaditeľa centra pre deti a rodiny, štatutárneho zástupcu, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:

  1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
  2. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
  3. profesijný štruktúrovaný životopis,
  4. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až c),
  5. písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  6. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
  7. projekt riadenia centra pre deti a rodiny v písomnej forme, v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1, projekt musí obsahovať princípy riadenia centra pre deti a rodiny v súlade s platnou legislatívou.

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je

do 27. novembra 2020. 

Žiadosti v určenom termíne  zasielajte na adresu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na e-mailovú adresu uvedenú v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Na žiadosti podané na poštovú prepravu po termíne, resp. e-maily odoslané po termíne, a žiadosti, ktoré neobsahujú všetky požadované doklady sa nebude prihliadať. V prípade, že žiadosť bude zaslaná prostredníctvom e- mailu, doklady podľa bodu a), c), d), e), f) a g)  musia byť podpísané a naskenované. 

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2020

Tlačiť